Geografski podaci

Novi Sad je administrativni, privredni, kulturni, naučni i turistički centar AP Vojvodine, drugi grad po veličini u Srbiji.

Geografske koordinate: 45˚ 46` SGŠ i 19˚ 20` IGD
Površina Grada: 702,7 km2
Broj stanovnika: 368.967 (Popis iz 2022.)

Nadmorska visina: 72 do 80 m
Klima: umereno-kontinentalna

Novi Sad ima veoma povoljan geografski položaj - nalazi se na važnim saobraćajnim koridorima, što obezbeđuje značajne komparativne prednosti.

Novi Sad ima drumsku, železničku i rečnu vezu sa okruženjem. Mesto je sticanja i povezivanja mreže magistralnih kopnenih saobraćajnica na pravcima:

- Severoistočna i Istočna Evropa, prema Bliskom i Dalekom Istoku;
- Srednja i Severna Evropa, prema jadranskim lukama.

Kroz grad prolazi saobraćajni koridor br. 10 koji na svom osnovnom pravcu od Salcburga do Soluna povezuje osam, a uključujući krake, još šest država. Koridor br. 7 ili Dunavski koridor vodenim putem, preko Dunava, povezuje zemlje zapadne Evrope sa Crnim morem. Plovnim malim kanalom Novi Sad je povezan sa sistemom kanala Dunav  - Tisa - Dunav koji omogućava saobraćajne veze plovnim putem i to uzvodno do Srednje Evrope i nizvodno prema Crnom moru. Novi Sad se nalazi na 1.255 km toka, na sektoru Grada teče široko, kroz ravnicu, gradeći mnogobrojne ade, rukavce i sprudove.