КОНКУРСНА ДОКУМЕНРТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара – клима уређаја са услугом испоруке и уградње (шифра: ЈНМВ-Д-19/2013)