KОNKURSNА DОKUМЕNТАCIЈА u pоstupku јаvnе nаbаvkе mаlе vrеdnоsti dоbаrа – klimа urеđаја sа uslugоm ispоrukе i ugrаdnjе (šifrа: ЈNМV-D-19/2013)