Канцеларија за родну равноправност

Аполо центар
II спрат
Адреса: Трг слободе број 3
Tелефони: 021/422 949 и 021/66 24 856

Одговорна особа за послове родне равноправности за Град Нови Сад је в.д. начелника Градске управе за опште послове Града Новог Сада Бранимир Радовановић.

Чланом 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/2022) образовна је Канцеларија за родну равноправност, са положајем сектора, у саставу Градске управе за опште послове.

У Канцеларији за родну равноправност обављају се послови који се односе на:

  • праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности у органима Града;
  • праћење стања о полној структури, броју и проценту запослених и радно ангажованих лица у органима Града;
  • евидентирање података о остваривању родне равноправности и достављање годишњих извештаја надлежном министарству у погледу остварене родне равноправности у органима Града;
  • сарадњу са надлежним министарством, телима за родну равноправност, установама и другим органима јавне власти који се баве спречавањем свих облика дискриминације, учествовање у предузимању мера и активности које су у функцији подстицања и унапређења родне равноправности и отклањање свих облика неправилности у погледу положаја и права полова;
  • учествовање у пројектима који се односе на област родне равноправности;
  • пружање стручне помоћи у интегрисању принципа родне равноправности и организовање едукација запослених у циљу имплементације принципа родне равноправности у органима Града.