JАВНA НАБАВКA УЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (ЈН БР. 2/2017-ГВ)