Читај ми

ИЗГРАДЊА АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је радове на изградњи Архива. Прва фаза подразумева грубе грађевинске радове које изводи предузеће „Best – izgradnja“ из Новог Сада. Вредност уговорених радова прве фазе је 169.000.000 динара, а рок за завршетак је 6 месеци. Пошто је према геомеханичком елаборату о испитивању тла констатовано да се мора заменити један део тла до дубине на којој је носиво тло, ради се широки ископ, насипају се шљунак, песак и туцаник и ради стабилизација тла. Надзор над извођењем радова врши фирма „ Еx-ing“.

- Добићемо нових 6000 метара квадратних простора за Архив, што је три пута више од онога што се сада користи. По изградњи овог објекта Архив ће у потпуности бити пресељен, тако да ћемо ослободити простор на Петроварадинској тврђави и користићемо га у сврхе за које се Град буде определио. Ово је један од пројеката за који постоји консензус свих странака у Градској скупштини. Сваки град мора да води рачуна о културно историјском наслеђу, и овим решавамо проблем чувања архивске грађе на дужи период, на начин како то чине у развијеним земљама – нагласио је градоначелник Павличић.

Архив је тренутно смештен у објектима старим 300 година који немају адекватну хидро изолацију ни термоизолацију, као ни могућност праћења и утицаја на микроклиматске услове. У укупно 6 јединица депоа чува се грађа у обиму од око 7000 метара дужних. Такође велики проблем представља и непостојање адекватног система противпожарне заштите.

Због тога се и приступило изради пројектне документације и изградњи објекта Архива града у улици Филипа Вишњића број 2а. На тој парцели су били магацински простори који су порушени и извршена је припрема терена за изградњу. Позиционирање новог објекта је извршено у складу са важећим планом детаљне регулације за ово подручје. Објекат Архива ће имати око 6000 м2, сутеренску етажу, приземље и два спрата. Највећи део објекта – око 4000 м2 простора су депои, а у другом делу су управни део, радионице за конзервацију и репарацију, снимање и проучавање грађе, сале за едукацију, библиотека, изложбени простор и др. У сутеренском делу су гаража и друге техничке просторије. Објекат ће бити опремљен свим потребним инсталацијама укључујући и систем за суво гашење пожара, комплетном климатизацијом и вентилацијом и контролом микроклиматских услова за чување архивске грађе.

Нови Сад, 19. децембар 2011. године