ИНТЕРНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСKОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕKЦИЈСKЕ ПОСЛОВЕ