ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Школска улица бр. 3, 21101 Нови Сад
Телефон: 021/422-644
Факс: 021/452-133
Е-mail адреса: urbanizam@uprava.novisad.rs
в.д. начелника: Дејан Михајловић

в.д. заменика начелника: Мирослав Мирковић

У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове обављају се послови који се односе на:

  • припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације, вођење локалног информационог система планских докумената, послове везане за старатешку процену утицаја планова на животну средину, старање путем Јавног предузећа “Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад о спровођењу мера, услова и заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, као и вршењу акустичног зонирања на својој територији и одређивање мере забране и ограничења у складу за Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10), потврђивање пројеката препарцелације, парцелације, као и урбанистичких пројеката, стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и Комисију за урбанизам;
  • издавање информација о локацији, локацијских дозвола, грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду, одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, спровођење поступка обједињене процедуре, која се спроводи електронским путем, а која представља скуп поступака и активности у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а која укључује издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе, односно решења за извођење радова за које није потребно издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију у погледу заштите од пожара, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објекта, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, издавање привремене грађевинске дозволе, пријаве радова, издавање решења о озакоњењу бесправно изграђених објеката, као и измену аката који се прибављају у овој процедури, издавање потврда у поступку озакоњења ради привременог прикључења на комуналну инфраструктуру, издавање потврда лицима која нису исходовала накнадну грађевинску дозволу ради поврата уплаћених средстава, вођење регистра обједињених процедура, вођење регистра инвеститора, издавање уверења о спецификацији посебних делова објекта, решење о уклањању објекта по захтеву странака и грађевинске инспекције, послове у надлежности Регистратора у погледу подношења пријава против одговорних лица имаоца јавних овлашћења у прекршајном поступку, као и пријава за привредни преступ, издавање информација од јавног значаја, издавање информатора о раду, вођење управног поступка, издавање писане информације различитим надлежним органима и грађанима, пријем пријава завршетка израде темеља, пријаве прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и пријаву завршетка објеката у конструктивном смислу, достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара надлежном органу Министарства унутрашњих послова, послове техничке архиве и др.

У Градској управи се обављају и финансијски послови и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа обавља финансијско - материјалне послове који се односе на израду предлога финансијског плана Градске управе, плана јавних набавки, припрему одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за
које су средства обезбеђена у буџету и финансијском плану, у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа врши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација за Градску управу, припрема захтеве за промену апропријација и квота, припрема захтеве за употребу средстава текуће и сталне буџетске резерве, води пословне књиге и усклађује са главном књигом трезора, припрема годишњи извештај и доставља га Градској управи за финансије. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру својих надлежности. Градска управа може
да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз предходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавном предузећу у
области урбанизма.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.''

https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZFBwebaB7Y8HQmYt7

 

Јавни увид

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Рани јавни увид