GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

Školska ulica br. 3, 21101 Novi Sad
Telefon: 021/422-644
Faks: 021/452-133
E-mail adresa: urbanizam@uprava.novisad.rs
v.d. načelnika: Dejan Mihajlović

v.d. zamenika načelnika: Miroslav Mirković

U Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pripremu i donošenje prostornog plana i urbanističkih planova, njihovu evidenciju i praćenje njihove realizacije, vođenje lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata, poslove vezane za staratešku procenu uticaja planova na životnu sredinu, staranje putem Javnog preduzeća “Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad o sprovođenju mera, uslova i zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, kao i vršenju akustičnog zoniranja na svojoj teritoriji i određivanje mere zabrane i ograničenja u skladu za Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09 i 88/10), potvrđivanje projekata preparcelacije, parcelacije, kao i urbanističkih projekata, stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za planove i Komisiju za urbanizam;
  • izdavanje informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinske dozvole za izgradnju objekata za koje je to zakonom povereno Gradu, odobrenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, sprovođenje postupka objedinjene procedure, koja se sprovodi elektronskim putem, a koja predstavlja skup postupaka i aktivnosti u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koja uključuje izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, odnosno rešenja za izvođenje radova za koje nije potrebno izdavanje građevinske dozvole, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu zaštite od požara, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekta, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, izdavanje privremene građevinske dozvole, prijave radova, izdavanje rešenja o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, izdavanje potvrda u postupku ozakonjenja radi privremenog priključenja na komunalnu infrastrukturu, izdavanje potvrda licima koja nisu ishodovala naknadnu građevinsku dozvolu radi povrata uplaćenih sredstava, vođenje registra objedinjenih procedura, vođenje registra investitora, izdavanje uverenja o specifikaciji posebnih delova objekta, rešenje o uklanjanju objekta po zahtevu stranaka i građevinske inspekcije, poslove u nadležnosti Registratora u pogledu podnošenja prijava protiv odgovornih lica imaoca javnih ovlašćenja u prekršajnom postupku, kao i prijava za privredni prestup, izdavanje informacija od javnog značaja, izdavanje informatora o radu, vođenje upravnog postupka, izdavanje pisane informacije različitim nadležnim organima i građanima, prijem prijava završetka izrade temelja, prijave priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i prijavu završetka objekata u konstruktivnom smislu, dostavljanje tehničke dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova, poslove tehničke arhive i dr.

U Gradskoj upravi se obavljaju i finansijski poslovi i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Gradska uprava obavlja finansijsko - materijalne poslove koji se odnose na izradu predloga finansijskog plana Gradske uprave, plana javnih nabavki, pripremu odluke o pokretanju postupka javnih nabavki za namene za
koje su sredstva obezbeđena u budžetu i finansijskom planu, u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava vrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija za Gradsku upravu, priprema zahteve za promenu aproprijacija i kvota, priprema zahteve za upotrebu sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, vodi poslovne knjige i usklađuje sa glavnom knjigom trezora, priprema godišnji izveštaj i dostavlja ga Gradskoj upravi za finansije. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svojih nadležnosti. Gradska uprava može
da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugog naručioca, uz predhodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnom preduzeću u
oblasti urbanizma.

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.''

https://informator.poverenik.rs/informator?org=ZFBwebaB7Y8HQmYt7

 

Јавни увид

Рани јавни увид

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта