ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, II спрат, канцеларија број 37
Телефон: 021/520-625, 021/488-29-64
Факс: 021/520-625

 

в.д. начелника Градске управе - Драган Беговић
в.д. заменика начелника Градске управе - др Огњен Крсмановић

www.sio.novisad.rs  

Документи градске управе за спорт и омладину

У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:

  • припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
  • изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града;
  • учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења,
  • обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
  • организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;
  • обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организаци¬јама у области спорта на територији Града;
  • евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач Град, и за остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града.
  • планирање у области спорта, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду

У саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за младе која има положај сектора.

У Канцеларији за младе обављају се послови који се односе на: уређење и стварање услова за бригу о младима, доношење и реализацију стратегије и акционог плана политике за младе на територији Града Новог Сада, успостављање и одржавање сарадње са локалним омладинским организацијама, стварање услова за омладинско организовање, израду пројеката у циљу побољшања положаја младих и др.