GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU

Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad, II sprat, kancelarija broj 37
Telefon: 021/520-625, 021/488-29-64
Faks: 021/520-625

 

v.d. načelnika Gradske uprave - Dragan Begović
v.d. zamenika načelnika Gradske uprave - dr Ognjen Krsmanović

www.sio.novisad.rs

U Gradskoj upravi za sport i omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pripremu programa razvoja u oblasti sporta i omladine i njihovo ostvarivanje;
  • izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada;
  • učešće Grada u organizovanju gradskog i međuopštinskog nivoa sportskih takmičenja,
  • obezbeđivanje posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima;
  • organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad;
  • obezbeđivanje uslova za rad sportskih stručnjaka u organizaci¬jama u oblasti sporta na teritoriji Grada;
  • evidentiranje, praćenje i kontrolu korišćenja sredstava koje Grad obezbeđuje za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta, kao i za finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Grad, i za ostvarivanje programa ili delova programa drugih organizacija kojima se doprinosi razvoju sporta na nivou Grada.
  • planiranje u oblasti sporta, obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzor nad korišćenjem tih sredstava.

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" u Novom Sadu.
U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu

U sastavu Gradske uprave za sport i omladinu obrazovana je Kancelarija za mlade koja ima položaj sektora.

U Kancelariji za mlade obavljaju se poslovi koji se odnose na: uređenje i stvaranje uslova za brigu o mladima, donošenje i realizaciju strategije i akcionog plana politike za mlade na teritoriji Grada Novog Sada, uspostavljanje i održavanje saradnje sa lokalnim omladinskim organizacijama, stvaranje uslova za omladinsko organizovanje, izradu projekata u cilju poboljšanja položaja mladih i dr.