ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Улица Жарка Зрењанина 2,
телефон: 021/420-299

в.д. начелника: Никола Крстић
в.д. заменика начелника: Ненад Драшковић

Документи градске управе за социјалну и дечију заштиту

У Градској управи обављају се послови који се односе на:

• доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу;
• праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите;
• обезбеђивање права на помоћ у кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, услуге социјалног рада и других права и посебних облика социјалне заштите утврђених одлуком Града;
• утврђивање критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање, у трошковима помоћи у кући, дневног боравка и услуга социјалног рада које нису у функцији превентиве и остваривања права утврђених законом;
• утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, и установа за дневни боравак и помоћ у кући чији је оснивач друго правно и физичко лице, као и утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова пружања саветодавних услуга од стране физичких лица;
• утврђивање критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите чији је оснивач Град;
• обезбеђивање права на помоћ породици са децом;
• регресирање трошкова боравка и исхране деце у предшколским установама,установама социјалне заштите и основним школама и друге послове заштите деце и породице;
• праћење и координацију рада инвалидских и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите, и праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету Града;
• праћење и планирање развоја делатности и обезбеђење средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите; и
• праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица са посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање социјалних и животних тешкоћа и предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и социјализације.

У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе посебног тела које, у складу са законом образује Градоначелник, као и стручни, финансијски и административни послови за потребе Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада.
У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су:
1. Управа за додатак на децу, и
2. Управа за борачко-инвалидску заштиту.

У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом.

У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби.