GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU

Ulica Žarka Zrenjanina 2,
telefon: 021/420-299

v.d. načelnika: Nikola Krstić
v.d. zamenika načelnika: Nenad Drašković

U Gradskoj upravi obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

• donošenje programa unapređenja socijalne zaštite u Gradu i staranje o njegovom sprovođenju;
• praćenje i planiranje razvoja delatnosti i obezbeđivanje sredstava za zadovolјavanje potreba u oblasti socijalne i dečije zaštite;
• obezbeđivanje prava na pomoć u kući, dnevni boravak, privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu, jednokratnu pomoć, opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, usluge socijalnog rada i drugih prava i posebnih oblika socijalne zaštite utvrđenih odlukom Grada;
• utvrđivanje kriterijuma i merila za ostvarivanje prava korisnika i učešće korisnika i njihovih srodnika obaveznih na izdržavanje, u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka i usluga socijalnog rada koje nisu u funkciji preventive i ostvarivanja prava utvrđenih zakonom;
• utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavlјanje delatnosti ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Novi Sad, i ustanova za dnevni boravak i pomoć u kući čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavlјanje poslova pružanja savetodavnih usluga od strane fizičkih lica;
• utvrđivanje kriterijuma i merila i utvrđivanje cena usluga u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Grad;
• obezbeđivanje prava na pomoć porodici sa decom;
• regresiranje troškova boravka i ishrane dece u predškolskim ustanovama,ustanovama socijalne zaštite i osnovnim školama i druge poslove zaštite dece i porodice;
• praćenje i koordinaciju rada invalidskih i socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, i praćenje realizacije programa i projekata organizacija i udruženja građana za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Grada;
• praćenje i planiranje razvoja delatnosti i obezbeđenje sredstava za zadovolјavanje potreba u oblasti socijalne i dečije zaštite; i
• praćenje stanja i potreba socijalno ugroženih lica, lica sa posebnim potrebama i drugih lica kojima je potrebna organizovana pomoć za savladavanje socijalnih i životnih teškoća i predlaganje mera u cilјu njihove zaštite, rehabilitacije i socijalizacije.

U Gradskoj upravi obavlјaju se povereni stručni i organizacioni poslovi u vezi sa zbrinjavanjem izbeglica i poslovi za potrebe posebnog tela koje, u skladu sa zakonom obrazuje Gradonačelnik, kao i stručni, finansijski i administrativni poslovi za potrebe Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Novog Sada.

U Gradskoj upravi obavlјaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Centru za socijalni rad Grada Novog Sada.

U Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu obrazovane su:
1. Uprava za dodatak na decu, i
2. Uprava za boračko-invalidsku zaštitu.

Upravi za dodatak na decu obavlјaju se povereni poslovi državne uprave u vezi sa utvrđivanjem prava na dodatak na decu, naknade zarada za vreme porodilјskog odsustva, roditelјski dodatak i druga prava određena zakonom.

U Upravi za boračko-invalidsku zaštitu obavlјaju se povereni poslovi državne uprave u vezi sa priznavanjem prava u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i članova porodica na obaveznoj vojnoj službi.