ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Жарка Зрењанина 2
Тел.021/529-721

 

в.д. начелника: Сузана Савић
в.д. заменика начелника: Радивој Павлов

Документи градске управе за саобраћај и путеве

У Градској управи за саобраћај и путеве обављају послови који се односе на:

  • изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у Граду и насељеним местима и другим објектима саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град;
  • припрему програма развоја делатности из свог делокруга;
  • јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају;
  • уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију ауто-такси превоза путника;
  • уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града и одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
  • режим и техничко регулисање саобраћаја;
  • раскопавање јавних површина;
  • организацију и начин коришћења јавних паркиралишта, надзор над радом јавних комуналних предузећа која обављају послове у области градског и приградског превоза путника, изградњу и одржавање путева и саобраћајница у улицама; и
  • спровођење поступка јавних набавки у складу са планом јавних набавки.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град, у области саобраћаја и путева.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Линк Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада  www.sbsns.rs.