GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Žarka Zrenjanina 2
Tel.021/529-721

 

v.d. nаčеlnikа: Nikola Urošević
v.d. zаmеnikа nаčеlnikа: Rаdivој Pаvlоv

U Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve obavljaju se poslovi koji se odnose na:
- pripremu programa razvoja delatnosti iz svog delokruga;
- organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika;
- uređenje i obezbeđivanje posebnih uslova i organizaciju taksi prevoza;
- uređenje i obezbeđivanje organizacije prevoza u linijskoj plovidbi koja se vrši na teritoriji Grada, i određivanje delova obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti, postavljati plutajući objekti, kao i objekti za deponovanje i separaciju rečnih agregata;
- odlučivanje o zahtevu, donošenje rešenja i vođenje evidencije i izdavanje odgovarajuće potvrde domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, odnosno poljoprivredniku koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju;
- tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, saobraćajno tehničkim merama kojima se sprovodi i obezbeđuje režim saobraćaja (pribavljanjem saobraćajnog projekta), a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona "30", zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično;
- raskopavanje površina javne namene;
- organizaciju i upravljanje javnim parkiralištima;
- učestvuje u izradi i daje saglasnost na godišnji program radova na održavanju i zaštiti javnih puteva u skladu sa zakonom, kao i davanje mišljenja na srednjoročni plan izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva, godišnji program radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva i na pojedinačne studije;
- pripremu programa razvoja i unapređenja biciklističkog i pešačkog saobraćaja;
- pripremu i praćenje realizacije programa za unapređenje bezbednosti saobraćaja.
U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i donosi odluke o sprovođenju postupka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Gradska uprava može da za sprovođenje postupka javnih nabavki ovlasti javno preduzeće ili drugog naručioca, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad, u oblasti saobraćaja i puteva.

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

Link Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada  www.sbsns.rs