ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Документи градске управе за прописе

Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, у Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, остваривање сарадње и пружање стручне помоћи градским управама, посебним организацијама и службама, и јавним предузећима чији је оснивач Град у при¬преми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градона¬челнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, са Уставом и законом, као и у погледу правне технике и систематике, терминолошке уједначености и међусобне усклађености текста, лекторисање текстова, одлука и других аката који се припремају у градским управама, посебним организацијама и службама.

У Градској управи обављају се послови у вези са објављивањем одлука и других аката у „Службеном листу Града Новог Сада“.

У Градској управи за прописе грађани могу да добију законе и друге прописе Републике Србије, као и одлуке и друга општа акта Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада који су објављени у службеним гласилима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада.

Напомињемо да се у Градској управи за прописе не решава о захтевима странака у управном поступку, те самим тим у Градској управи за прописе не постоје обрасци захтева које би грађани могли да преузму.

Начелник Градске управе за прописе је Зора Ђорђевић.

Заменик начелника Градске управе за прописе је Даница Матовић.

Тел.021/451-726

Особа за контакт у Градској управи за прописе је Светозар Михајловић, извршилац на пословима "Службеног листа Града Новог Сада", телефон: 451-726.