GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE

Prema Odluci o gradskim upravama Grada Novog Sada, u Gradskoj upravi za propise obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa i drugih opštih akata u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima koje nisu u delokrugu gradskih uprava i službi, praćenje njihovog sprovođenja, obradu opštih akata i materijala u vezi sa položajem Grada i drugim pitanjima funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Gradu, ostvarivanje saradnje i pružanje stručne pomoći gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad u pri¬premi propisa i drugih opštih akata, davanje pravnih mišljenja Gradona¬čelniku i Gradskom veću o saglasnosti predloga odluka i drugih propisa i opštih akata koje pripremaju gradske uprave, posebne organizacije i službe, sa Ustavom i zakonom, kao i u pogledu pravne tehnike i sistematike, terminološke ujednačenosti i međusobne usklađenosti teksta, lektorisanje tekstova, odluka i drugih akata koji se pripremaju u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama.

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa objavljivanjem odluka i drugih akata u „Službenom listu Grada Novog Sada“.

U Gradskoj upravi za propise građani mogu da dobiju zakone i druge propise Republike Srbije, kao i odluke i druga opšta akta Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada koji su objavljeni u službenim glasilima Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada.

Napominjemo da se u Gradskoj upravi za propise ne rešava o zahtevima stranaka u upravnom postupku, te samim tim u Gradskoj upravi za propise ne postoje obrasci zahteva koje bi građani mogli da preuzmu.

Načelnik Gradske uprave za propise je Zora Đorđević.

Zamenik načelnika Gradske uprave za propise je Danica Matović.

Tel. 021/451-726

Osoba za kontakt u Gradskoj upravi za propise je Svetozar Mihajlović, izvršilac na poslovima "Službenog lista Grada Novog Sada", telefon: 451-726