ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2,
Телефон: 021/6624-000

в.д. начелника: Бранимир Радовановић
в.д. заменика начелника: Дуња Брајковић

Адреса и телефон Сектора за лична стања грађана (матичари): Нови Сад, Трг младенаца бр. 7, 021/6622767 (централа), 021/423-140 (Јована Белић, шеф Сектора за лична стања матичара), 021/528-433 (Марко Губерина, шеф Одељења матичара)

Адреса и телефон Одељења Писарнице, пријемних канцеларија и архиве: Нови Сад, Трг слободе бр. 1, 021/4807777 (централа)

Адреса и телефон Групе за вођење и ажурирање бирачког списка: Нови Сад, Трг младенаца бр. 7, 021/424835

Адресе и телефони 16 месних канцеларија (матичари) са седиштем у:

1. Бегечу, Бегеч, поштански бр. 21411, Краља Петра I 31, 021/2998011,
2. Будисави, Будисава, поштански бр. 21242, Војвођанска 104, 021/719011,
3. Буковцу, Буковац, поштански бр. 21209, Карађорђева 76, 021/826011,
4. Ветернику, Ветерник,  поштански бр. 21203, Иве Лоле Рибара 1а, 021/821015,
5. Каћу, Каћ, поштански бр. 21241, Краља Петра бр. 2, 021/6213027,
6. Кисачу, Кисач, поштански бр. 21211, Словачка 10, 021/827011,
7. Ковиљу, Ковиљ, поштански бр. 21243, Лазе Костића 70, 021/2988031,
8. Лединцима, Лединци, поштански бр. 21207, Змај Јовина 19, 021/2986007,
9. Старим Лединцима, Стари Лединци, поштански бр. 21206, Вука Караџића 98, 021/2986767,
10. Пејићевим салашима-Немановцима, Ченеј, поштански бр. 21233, Пејићеви салаши 33, 021/6414121,
11. Петроварадину, поштански бр. 21131, Петроварадин, Чајковског 1а, 021/439088,
12. Руменки, Руменка, поштански бр. 21201, Војвођанска 19, 021/6216011,
13. Сремској Каменици, поштански бр. 21202, Сремска Каменица,Трг краља Петра I бр. 1, 021/461122,
14. Степановићеву, Степановићево, поштански бр. 21212, Војводе Степе Степановића 112, 021/717051,
15. Футогу, Футог, поштански бр. 21410, Цара Лазара 42, 021/895395,
16. Ченеју, Ченеј, поштански бр.  21233, Вука Караџића 289, 021/714340

У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, праћење изворних послова локалне самоуправе и поверених послова, плате и друга примања запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, примену Закона о општем управном поступку у пословима локалне самоуправе, вршење управног надзора, послове Града Новог Сада у области одбране, канцеларијско пословање, стручне, финансијске и организационе послове за потребе органа месних заједница, месне канцеларије, пријемне канцеларије и архиве органа Града, лична стања грађана и ажурирање јединственог бирачког списка за Град Нови Сад.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република односно Покрајина повере Граду.

У Градској управи обављају се стручни послови у вези са радним односима запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, вођењем евиденција у области рада и пружањем правне помоћи запосленима у остваривању њихових права из радног односа, као и послови који се односе на безбедност и здравље на раду.

У Градској управи се обављају и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

У Градској управи обављају се и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.

За обављање одређених послова локалне самоуправе из делокруга градских управа, као и друге послове управа, ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана у оквиру Градске управе за опште послове образовано је 16 месних канцеларија са седиштем у Бегечу, Будисави, Буковцу, Ветернику, Каћу, Кисачу, Ковиљу, Лединцима, Старим Лединцима, Пејићевим салашима-Немановцима, Петроварадину, Руменки, Сремској Каменици, Степановићеву, Футогу и Ченеју. Послови месних канцеларија и друга питања од значаја за њихов рад уређују се актом Градоначелника Града Новог Сада.
   
У Градској управи, полазећи од врсте и обима послова, образују се уже унутрашње јединице: четири сектора, шест одсека, једно одељење и четири групе:

 Сектор за лична стања грађана, у оквиру кога се образују: Одељење матичара (у оквиру кога се образује Група за издавање извода и уверења) и Одсек за управни поступак и бирачки списак (у оквиру кога се образује Група за послове вођења и ажурирања бирачког списка),
 Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, у оквиру кога се образују: Одсек за месне канцеларије и Одсек за месне заједнице,
 Сектор за финансијске послове, у оквиру кога се образује Одсек за финансијске послове, у оквиру кога се образује Група за рачуноводствене и књиговодствене послове,
 Сектор за послове управљања људским ресурсима, у оквиру кога се образују: Одсек за послове управљања људским ресурсима и стручно усавршавање запослених,
 Одсек Писарнице, пријемних канцеларија и архиве, у оквиру кога се образује Група за архивске послове и информације.