GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE

Adresa: Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2,
Telefon: 021/6624-000

v.d. načelnika: Branimir Radovanović
v.d. zamenika načelnika: Dunja Brajković

Adresa i telefon Sektora za lična stanja građana (matičari): Novi Sad, , Trg mladenaca br. 7, 021/6622767 (centrala), 021/423-140 (Jovana Belić, šef Sektora za lična stanja matičara), 021/528-433 (Marko Guberina, šef Odelјenja matičara)

Adresa i telefon Odelјenja Pisarnice, prijemnih kancelarija i arhive: Novi Sad, Trg slobode broj 1, 021/4807777 (centrala)

Adresa i telefon Grupe za vođenje i ažuriranje biračkog spiska: Novi Sad, Trg mladenaca br. 7, 021/424835

Adrese i telefoni 16 mesnih kancelarija (matičari) sa sedištem u:

1. Begeču, Begeč, poštanski br. 21411, Kralјa Petra I 31, 021/2998011,
2. Budisavi, Budisava, poštanski br. 21242, Vojvođanska 104, 021/719011,
3. Bukovcu, Bukovac, poštanski br. 21209, Karađorđeva 76, 021/826011,
4. Veterniku, Veternik,  poštanski br. 21203, Ive Lole Ribara 1a, 021/821015,
5. Kaću, Kać, poštanski br. 21241, Kralјa Petra br. 2, 021/6213027,
6. Kisaču, Kisač, poštanski br. 21211, Slovačka 10, 021/827011,
7. Kovilјu, Kovilј, poštanski br. 21243, Laze Kostića 70, 021/2988031,
8. Ledincima, Ledinci, poštanski br. 21207, Zmaj Jovina 19, 021/2986007,
9. Starim Ledincima, Stari Ledinci, poštanski br. 21206, Vuka Karadžića 98, 021/2986767,
10. Pejićevim salašima-Nemanovcima, Čenej, poštanski br. 21233, Pejićevi salaši 33, 021/6414121,
11. Petrovaradinu, poštanski br. 21131, Petrovaradin, Čajkovskog 1a, 021/439088,
12. Rumenki, Rumenka, poštanski br. 21201, Vojvođanska 19, 021/6216011,
13. Sremskoj Kamenici, poštanski br. 21202, Sremska Kamenica,Trg kralјa Petra I br. 1, 021/461122,
14. Stepanovićevu, Stepanovićevo, poštanski br. 21212, Vojvode Stepe Stepanovića 112, 021/717051,
15. Futogu, Futog, poštanski br. 21410, Cara Lazara 42, 021/895395,
16. Čeneju, Čenej, poštanski br.  21233, Vuka Karadžića 289, 021/714340

U Gradskoj upravi za opšte poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju gradskih uprava, posebnih organizacija i službi i unapređenje njihovog rada, praćenje izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova, plate i druga primanja zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, primenu Zakona o opštem upravnom postupku u poslovima lokalne samouprave, vršenje upravnog nadzora, poslove Grada Novog Sada u oblasti odbrane, kancelarijsko poslovanje, stručne, finansijske i organizacione poslove za potrebe organa mesnih zajednica, mesne kancelarije, prijemne kancelarije i arhive organa Grada, lična stanja građana i ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska za Grad Novi Sad.

U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika odnosno Pokrajina povere Gradu.

U Gradskoj upravi obavlјaju se stručni poslovi u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, vođenjem evidencija u oblasti rada i pružanjem pravne pomoći zaposlenima u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa, kao i poslovi koji se odnose na bezbednost i zdravlјe na radu.

U Gradskoj upravi se obavlјaju i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi upravni poslovi za koje nije određen delokrug drugih gradskih uprava.

Za obavlјanje određenih poslova lokalne samouprave iz delokruga gradskih uprava, kao i druge poslove uprava, radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavlјaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana u okviru Gradske uprave za opšte poslove obrazovano je 16 mesnih kancelarija sa sedištem u Begeču, Budisavi, Bukovcu, Veterniku, Kaću, Kisaču, Kovilјu, Ledincima, Starim Ledincima, Pejićevim salašima-Nemanovcima, Petrovaradinu, Rumenki, Sremskoj Kamenici, Stepanovićevu, Futogu i Čeneju. Poslovi mesnih kancelarija i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se aktom Gradonačelnika Grada Novog Sada.
   
U Gradskoj upravi, polazeći od vrste i obima poslova, obrazuju se uže unutrašnje jedinice: četiri sektora, šest odseka, jedno odelјenje i četiri grupe:

 Sektor za lična stanja građana, u okviru koga se obrazuju: Odelјenje matičara (u okviru koga se obrazuje Grupa za izdavanje izvoda i uverenja) i Odsek za upravni postupak i birački spisak (u okviru koga se obrazuje Grupa za poslove vođenja i ažuriranja biračkog spiska),
 Sektor za poslove mesnih kancelarija i mesnih zajednica, u okviru koga se obrazuju: Odsek za mesne kancelarije i Odsek za mesne zajednice,
 Sektor za finansijske poslove, u okviru koga se obrazuje Odsek za finansijske poslove, u okviru koga se obrazuje Grupa za računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
 Sektor za poslove upravlјanja lјudskim resursima, u okviru koga se obrazuju: Odsek za poslove upravlјanja lјudskim resursima i stručno usavršavanje zaposlenih,
 Odsek Pisarnice, prijemnih kancelarija i arhive, u okviru koga se obrazuje Grupa za arhivske poslove i informacije.