ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Надлежност управе:

  • остваривање делатности предшколског образовања и васпитања, упис деце у предшколску установу, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе.
  • праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење редовног похађања основне школе и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовну наставу, вођење евиденције о неписменим лицима и лицима без потпуног основног образовања, обезбеђивање трошкова превоза, исхране и смештаја ученика, ако на територији града нема одговарајуће основне школе, обезбеђивање средстава у области средњег и основног образовања за стручно усавршавање и превоз запослених, обезбеђивање средстава за превоз ученика основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају, превоз ученика на републичка такмичења, утврђивање врсте и степена ометености деце у развоју и одређивање врсте школе у коју ће се дете уписати, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, опремање школа и друге расходе за материјалне трошкове школа у складу са законом.

У Градској управи обављају се као поверени послови инспекцијског надзора у основним и средњим школама, у складу са законом.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према основним школама.

У Градској управи обављају се послови у вези са планирањем развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему.

в.д. начелника:  Радован Koвачевић
в.д. заменика начелника: Милан Михајловић

Kонтакти: тел/фаx: 021/4882-968 (технички секретар)

email adresa: obrazovanje@uprava.novisad.rs