ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Жарка Зрењанина бр. 2,
централа 420-299
в.д. начелникa: Зоран Станојевић
в.д. заменика начелника: Гордана Вуковић

 

Документи градске управе за комуналне послове

У Градској управи за комуналне послове, образована су два одсека и три групе, и то:  Одсек за финансијске послове, Група за комунално-техничке и инвестиционе послове и послове информатике, Група за јавне набавке, Одсек за управне послове и Група за нормативне и опште послове.

У Одсеку за финансијске послове обављају се послови који се односе на: праћење реализације програма пословања јавних комуналних предузећа, праћење организације рада и стања у јавним комуналним предузећима, праћење акумулативне и репродуктивне способности и реализације инвестиција, припрему предлога цена комуналних услуга за које сагласност даје Градско веће Града Новог Сада, израду аката којима се обезбеђује заштита општег интереса, израду финансијског плана Градске управе за комуналне послове и учешће у изради плана јавних набавки за намене за које су средства предвиђена у финансијском плану Градске управе за комуналне послове и интерне контроле, израду програма финансирања одређених комуналних делатности, расподелу средстава директним корисницима буџетских средстава, припрему захтева за плаћање и трансфер средстава из буџета Града Новог Сада, припрему захтева за измену апропријација  и квота, вођење документације за плаћање и евиденцију поднетих и одбијених захтева и вођење пословних књига, сачињавање консолидованих, периодичних и годишњих извештаја за потребе Градске управе за комуналне послове, обрађивање одборничких питања, израду информација о пословима из делокруга Одсека, израду извештаја и информација о раду Одсека за финансијске послове.

У Групи за комунално-техничке и инвестиционе послове и послове информатике обављају се послови који се односе на: праћење рада и стања  јавних комуналних предузећа, израду анализа стања у јавно комуналним предузећима, учешће у изради предлога програма развоја комуналних делатности, управљања комуналним отпадом, праћење стања у области пружања комуналних услуга, праћење стања у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, процену и сагледавање биланса потрошње воде и потрошње енергије на нивоу Града Новог Сада, припрему инвестиционих програма, аката који из њих следе и праћење њихове реализације у комуналној делатности, припрему програма одржавања у комуналној делатности и праћење њихове реализације, учешће у изради програма финансирања одређених комуналних делатности, праћење реализације уговора закључених на основу програма финансирања одређених комуналних делатности, учешће у изради прописа и општих аката у комуналној делатности и у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, предлагање развоја и унапређење Општег информационог система, развоја и функционисања информационе инфраструктуре Града Новог Сада, организовања базе података и апликативних софтвера и информатичке технологије, послове евиденције захтева и других поднесака грађана и правних лица, учешће у изради плана јавних набавки за намене за које су средства предвиђена у финансијском плану Градске управе за комуналне послове и припрему аката којима се даје сагласност на покретање поступака јавних набавки јавних комуналних предузећа, обрађивање одборничких питања, израду информација о пословима из делокруга ове групе, израду извештаја и информација о раду Групе.

У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: праћење стања у области јавних набавки, учешће у изради финансијског плана Градске управе за комуналне послове, израду плана јавних набавки за средства која су предвиђена у финансијском плану Градске управе за комуналне послове, праћење прописа из области јавних набавки, припрему и спровођење поступака у области јавних набавки за средства која су предвиђена у финансијском плану Градске управе за комуналне послове и плану јавних набавки Градске управе за комуналне послове, израду извештаја за Управу за јавне набавке, контролу достављања извештаја према Управи за јавне набавке и редовно извештавање на порталу за јавне набавке, израду информација о пословима из делокруга ове групе, израду извештаја и информација о раду Групе.

У Одсеку за управне послове обављају се послови који се односе на: вођење управног поступка за заузимање јавне површине за постављање објеката и уређаја на јавним површинама (киосци и бараке, превозна средства реконструисана у монтажне објекте прилагођене за обављање угоститељске делатности-трамваји, вагони и аутобуси, летње и зимске баште, покретне тезге, изложбени пултови за излагање воћа и поврћа, пултови за продају лубеница и диња, уређаји за кокице, друге печењарске производе и сл, расхладни уређаји, забавни паркови –циркуси, луна парк и сл, градилишна ограда и градилишна скела у функцији извођења грађевинских радова, контејнери за мониторинг и за потребе хуманитарних, едукативних, здравствено-заштитних и других активности од јавног интереса, објекти и уређаји за потребе културних, спортских, хуманитарних и других манифестација и промоција), вођење  управног поступка за промену делатности која се обавља у киоску, односно бараци, припрему материјала за комисије из ове области и израду записника и отправака са седница комисија, израду информација о пословима из делокруга Одсека за управне послове, израду извештаја и информација о раду Одсека.

У Групи за нормативне и опште послове обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других аката у комуналној делатности, у области општег и комуналног уређења Града Новог Сада и у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, праћење спровођења донетих аката, давање стручних мишљења о прописима и општим актима из делокруга Градске управе за комуналне послове, обрађивање одборничких питања, израду информација о пословима из делокруга Групе, израду извештаја и информација о раду Групе за нормативне и опште послове и Градске управе за комуналне послове, као и евидентирање захтева и других поднесака грађана и правних лица, послове пријема и најаве странака, доставу предмета Одсеку и групама у рад, евиденцију дневних обавеза старешина и присуство запослених на послу и архивске послове.