GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Žarka Zrenjanina br. 2,
centrala 420-299
v.d. načelnika: Zoran Stanojević
v.d. zamenika načelnika: Gordana Vuković

Dokumenti gradske uprave za komunalne poslove

U Gradskoj upravi za komunalne poslove, obrazovana su dva odseka i tri grupe, i to:  Odsek za finansijske poslove, Grupa za komunalno-tehničke i investicione poslove i poslove informatike, Grupa za javne nabavke, Odsek za upravne poslove i Grupa za normativne i opšte poslove.

U Odseku za finansijske poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: praćenje realizacije programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća, praćenje organizacije rada i stanja u javnim komunalnim preduzećima, praćenje akumulativne i reproduktivne sposobnosti i realizacije investicija, pripremu predloga cena komunalnih usluga za koje saglasnost daje Gradsko veće Grada Novog Sada, izradu akata kojima se obezbeđuje zaštita opšteg interesa, izradu finansijskog plana Gradske uprave za komunalne poslove i učešće u izradi plana javnih nabavki za namene za koje su sredstva predviđena u finansijskom planu Gradske uprave za komunalne poslove i interne kontrole, izradu programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, raspodelu sredstava direktnim korisnicima budžetskih sredstava, pripremu zahteva za plaćanje i transfer sredstava iz budžeta Grada Novog Sada, pripremu zahteva za izmenu aproprijacija  i kvota, vođenje dokumentacije za plaćanje i evidenciju podnetih i odbijenih zahteva i vođenje poslovnih knjiga, sačinjavanje konsolidovanih, periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe Gradske uprave za komunalne poslove, obrađivanje odborničkih pitanja, izradu informacija o poslovima iz delokruga Odseka, izradu izveštaja i informacija o radu Odseka za finansijske poslove.

U Grupi za komunalno-tehničke i investicione poslove i poslove informatike obavlјaju se poslovi koji se odnose na: praćenje rada i stanja  javnih komunalnih preduzeća, izradu analiza stanja u javno komunalnim preduzećima, učešće u izradi predloga programa razvoja komunalnih delatnosti, upravlјanja komunalnim otpadom, praćenje stanja u oblasti pružanja komunalnih usluga, praćenje stanja u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, procenu i sagledavanje bilansa potrošnje vode i potrošnje energije na nivou Grada Novog Sada, pripremu investicionih programa, akata koji iz njih slede i praćenje njihove realizacije u komunalnoj delatnosti, pripremu programa održavanja u komunalnoj delatnosti i praćenje njihove realizacije, učešće u izradi programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, praćenje realizacije ugovora zaklјučenih na osnovu programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, učešće u izradi propisa i opštih akata u komunalnoj delatnosti i u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, predlaganje razvoja i unapređenje Opšteg informacionog sistema, razvoja i funkcionisanja informacione infrastrukture Grada Novog Sada, organizovanja baze podataka i aplikativnih softvera i informatičke tehnologije, poslove evidencije zahteva i drugih podnesaka građana i pravnih lica, učešće u izradi plana javnih nabavki za namene za koje su sredstva predviđena u finansijskom planu Gradske uprave za komunalne poslove i pripremu akata kojima se daje saglasnost na pokretanje postupaka javnih nabavki javnih komunalnih preduzeća, obrađivanje odborničkih pitanja, izradu informacija o poslovima iz delokruga ove grupe, izradu izveštaja i informacija o radu Grupe.

U Grupi za javne nabavke obavlјaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti javnih nabavki, učešće u izradi finansijskog plana Gradske uprave za komunalne poslove, izradu plana javnih nabavki za sredstva koja su predviđena u finansijskom planu Gradske uprave za komunalne poslove, praćenje propisa iz oblasti javnih nabavki, pripremu i sprovođenje postupaka u oblasti javnih nabavki za sredstva koja su predviđena u finansijskom planu Gradske uprave za komunalne poslove i planu javnih nabavki Gradske uprave za komunalne poslove, izradu izveštaja za Upravu za javne nabavke, kontrolu dostavlјanja izveštaja prema Upravi za javne nabavke i redovno izveštavanje na portalu za javne nabavke, izradu informacija o poslovima iz delokruga ove grupe, izradu izveštaja i informacija o radu Grupe.

U Odseku za upravne poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: vođenje upravnog postupka za zauzimanje javne površine za postavlјanje objekata i uređaja na javnim površinama (kiosci i barake, prevozna sredstva rekonstruisana u montažne objekte prilagođene za obavlјanje ugostitelјske delatnosti-tramvaji, vagoni i autobusi, letnje i zimske bašte, pokretne tezge, izložbeni pultovi za izlaganje voća i povrća, pultovi za prodaju lubenica i dinja, uređaji za kokice, druge pečenjarske proizvode i sl, rashladni uređaji, zabavni parkovi –cirkusi, luna park i sl, gradilišna ograda i gradilišna skela u funkciji izvođenja građevinskih radova, kontejneri za monitoring i za potrebe humanitarnih, edukativnih, zdravstveno-zaštitnih i drugih aktivnosti od javnog interesa, objekti i uređaji za potrebe kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih manifestacija i promocija), vođenje  upravnog postupka za promenu delatnosti koja se obavlјa u kiosku, odnosno baraci, pripremu materijala za komisije iz ove oblasti i izradu zapisnika i otpravaka sa sednica komisija, izradu informacija o poslovima iz delokruga Odseka za upravne poslove, izradu izveštaja i informacija o radu Odseka.

U Grupi za normativne i opšte poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa i drugih akata u komunalnoj delatnosti, u oblasti opšteg i komunalnog uređenja Grada Novog Sada i u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, praćenje sprovođenja donetih akata, davanje stručnih mišlјenja o propisima i opštim aktima iz delokruga Gradske uprave za komunalne poslove, obrađivanje odborničkih pitanja, izradu informacija o poslovima iz delokruga Grupe, izradu izveštaja i informacija o radu Grupe za normativne i opšte poslove i Gradske uprave za komunalne poslove, kao i evidentiranje zahteva i drugih podnesaka građana i pravnih lica, poslove prijema i najave stranaka, dostavu predmeta Odseku i grupama u rad, evidenciju dnevnih obaveza starešina i prisustvo zaposlenih na poslu i arhivske poslove.