ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Седиште: Нови Сад, Народног фронта бр. 53
Телефон: 021/ 489 00 11

https://imovina.novisad.rs/

В.д. начелника: Мирјана Марковић

В.д. заменика начелника: Вера Зорић

У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове бразују се:

  1. Сектор за имовину и имовинско-правне послове,
  2. Сектор стамбених послова,
  3. Сектор пословног простора, и
  4. Сектор за финансијске послове.

У Сектору за имовину и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на:

  • вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини Града Новог Сада (под непокретностима подразумевају се: станови, пословни простори, гараже, гаражна места, стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде, помоћне зграде и др.), пренос права јавне својине с једног на другог носиоца јавне својине укључујући и размену, отуђење и прибављање непокретности као и пренос права коришћења на непокретностима у јавној својини, стручне и аналитичке послове за потребе Комисије о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града путем размене са инвеститором; прикупљање документације и припрему материјала за разматрање и усвајање од стране надлежних органа у вези са поступцима прибављања и располагања непокретном имовином, прикупљање документације ради уписа јавне својине Града Новог Сада, обезбеђивање чињеничне грађе и давање изјашњења на тужбене захтеве везане за заштиту имовине и имовинских права Града, обезбеђивање чињеничне грађе и давање изјашњења у поступцима који се воде по захтеву за враћање одузете имовине и обештећење;
  • експропријацију и административни пренос грађевинског земљишта и зграда, деекспропријацију, депоседацију, успостављање права службености, утврђивање парцеле за редовну употребу објекта, конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанак права коришћења на грађевинском земљишту, враћање задружне имовине, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, урбану комасацију, стручне и административне послове за Комисију за спровођење комасације на територији катастарских општина у Граду, Комисију за враћање земљишта и Комисију за враћање утрина и пашњака, припремање уговора о откупу станова из државне својине на којима право коришћења има Град и који су у јавној својини Града, припремање брисовне дозволе, припремање чињеничне грађе за стварање услова за упис својине на откупљеним становима, контролу и покретање поступка у случају неизмирења обавеза из уговора о откупу станова, припремање чињеничне грађе за покретање поступка ради стицања права на непокретности у случајевима трајног некоришћења непокретности, у случајевима када иза оставиоца није било наследника, у случајевима напуштања и др.

У Сектору стамбених послова обављају се послови који се односе на:

  • вођење евиденције о корисницима, односно закупцима станова и њено континуирано ажурирање, контролу коришћења станова на којима Град има уписано право коришћења и који су у јавној својини Града, исељење лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање станова за пресељење носилаца станарског права ради враћања тих станова њиховим власницима, издавање уверења о конституисању скупштина/савета зграде и избору председника, стручне, административне и техничке послове за Комисију за стамбене послове Скупштине Града.

У Сектору пословног простора обављају се послови који се односе на:

  • давање у закуп пословног простора, давање на коришћење пословног простора, стручне и аналитичке послове за потребе Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Града, прикупљање документације и припрему материјала за разматрање и усвајање од стране надлежних органа у вези са поступцима прибављања и располагања пословним простором, припрему и закључивање уговора о закупу пословног простора, праћење реализације закључених уговора, припрему и закључење споразума о коришћењу спортских објеката и терена који се дају на повремено коришћење за потребе одржавања спортских, културних и других активности, праћење наплате по закљученим споразумима, вођење евиденције о корисницима, односно закупцима пословног простора и њено континуирано ажурирање, вршење контроле коришћења пословног простора, праћење наплате по закљученим уговорима, вршење стручног надзора код текућег и инвестиционог одржавања на непокретностима, вршење контроле функционалности машинских, електро и водоводних инсталација, опреме и уређаја у пословним просторима односно објектима, израду планова инвестиционог и текућег одржавања техничких система, опреме, уређаја и инсталација у пословним просторима односно објектима, вршење надзора над изведеним радовима, комплетирање и вођење техничке документације о техничким системима, уграђеној опреми, уређајима и инсталацијама у пословним просторима и објектима, анализу пројектне документације за потребе инвестиционих пројеката, израду програма реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог улагања у пословне просторе и објекте, учествовање у раду скупштина/савета у стамбено-пословним зградама у којима се налазе непокретности, разматрање и давање сагласности за извођење радова у стамбено-пословним зградама у којима се налазе непокретности.

У Сектору за финансијске послове обављају се послови који се односе на:

  • контролу и интерну контролу у складу са прописима о буџетском систему, као и финансијско - материјалне послове који се односе на: израду предлога и праћење реализације финансијског плана, израду  и праћење реализације плана јавних набавки, припрему одлука о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету Града и финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа, одређивање набавне вредности непокретности и књиговодствене вредности, обрачун амортизације, обрачун и испостављање фактура за закуп пословног простора и рефундиране (заједничке) трошкове за пословне просторе који се налазе у објектима које води у евиденцији, усаглашавање пореза на додату вредност, сравњење финансијских картица, сравњење потраживања са закупцима, пријем и чување средстава обезбеђења плаћања, вођење евиденције и старање о реализацији средстава обезбеђења плаћања, припремање годишњег извештаја и његово достављање Градској управи за финансије, старање о информационим системима и програмима Градске управе, израду програма за потребе Градске управе, као и друге финансијско-материјалне послове.