GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Sedište: Novi Sad, Narodnog fronta br. 53
Telefon: 021/ 489 00 11

https://imovina.novisad.rs/

V.d. načelnika: Mirjana Marković

V.d. zamenika načelnika: Vera Zorić

U Gradskoj upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove brazuju se:

  1. Sektor za imovinu i imovinsko-pravne poslove,
  2. Sektor stambenih poslova,
  3. Sektor poslovnog prostora, i
  4. Sektor za finansijske poslove.

U Sektoru za imovinu i imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada (pod nepokretnostima podrazumevaju se: stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta, stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, pomoćne zgrade i dr.), prenos prava javne svojine s jednog na drugog nosioca javne svojine uključujući i razmenu, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti kao i prenos prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini, stručne i analitičke poslove za potrebe Komisije o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Grada putem razmene sa investitorom; prikupljanje dokumentacije i pripremu materijala za razmatranje i usvajanje od strane nadležnih organa u vezi sa postupcima pribavljanja i raspolaganja nepokretnom imovinom, prikupljanje dokumentacije radi upisa javne svojine Grada Novog Sada, obezbeđivanje činjenične građe i davanje izjašnjenja na tužbene zahteve vezane za zaštitu imovine i imovinskih prava Grada, obezbeđivanje činjenične građe i davanje izjašnjenja u postupcima koji se vode po zahtevu za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje;
  • eksproprijaciju i administrativni prenos građevinskog zemljišta i zgrada, deeksproprijaciju, deposedaciju, uspostavljanje prava službenosti, utvrđivanje parcele za redovnu upotrebu objekta, konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, prestanak prava korišćenja na građevinskom zemljištu, vraćanje zadružne imovine, vraćanje utrina i pašnjaka selima na korišćenje, urbanu komasaciju, stručne i administrativne poslove za Komisiju za sprovođenje komasacije na teritoriji katastarskih opština u Gradu, Komisiju za vraćanje zemljišta i Komisiju za vraćanje utrina i pašnjaka, pripremanje ugovora o otkupu stanova iz državne svojine na kojima pravo korišćenja ima Grad i koji su u javnoj svojini Grada, pripremanje brisovne dozvole, pripremanje činjenične građe za stvaranje uslova za upis svojine na otkupljenim stanovima, kontrolu i pokretanje postupka u slučaju neizmirenja obaveza iz ugovora o otkupu stanova, pripremanje činjenične građe za pokretanje postupka radi sticanja prava na nepokretnosti u slučajevima trajnog nekorišćenja nepokretnosti, u slučajevima kada iza ostavioca nije bilo naslednika, u slučajevima napuštanja i dr.

U Sektoru stambenih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • vođenje evidencije o korisnicima, odnosno zakupcima stanova i njeno kontinuirano ažuriranje, kontrolu korišćenja stanova na kojima Grad ima upisano pravo korišćenja i koji su u javnoj svojini Grada, iseljenje lica iz stanova i zajedničkih prostorija u stambenim zgradama koje se koriste bez pravnog osnova, obezbeđivanje stanova za preseljenje nosilaca stanarskog prava radi vraćanja tih stanova njihovim vlasnicima, izdavanje uverenja o konstituisanju skupština/saveta zgrade i izboru predsednika, stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za stambene poslove Skupštine Grada.

U Sektoru poslovnog prostora obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • davanje u zakup poslovnog prostora, davanje na korišćenje poslovnog prostora, stručne i analitičke poslove za potrebe Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, prikupljanje dokumentacije i pripremu materijala za razmatranje i usvajanje od strane nadležnih organa u vezi sa postupcima pribavljanja i raspolaganja poslovnim prostorom, pripremu i zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, praćenje realizacije zaključenih ugovora, pripremu i zaključenje sporazuma o korišćenju sportskih objekata i terena koji se daju na povremeno korišćenje za potrebe održavanja sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti, praćenje naplate po zaključenim sporazumima, vođenje evidencije o korisnicima, odnosno zakupcima poslovnog prostora i njeno kontinuirano ažuriranje, vršenje kontrole korišćenja poslovnog prostora, praćenje naplate po zaključenim ugovorima, vršenje stručnog nadzora kod tekućeg i investicionog održavanja na nepokretnostima, vršenje kontrole funkcionalnosti mašinskih, elektro i vodovodnih instalacija, opreme i uređaja u poslovnim prostorima odnosno objektima, izradu planova investicionog i tekućeg održavanja tehničkih sistema, opreme, uređaja i instalacija u poslovnim prostorima odnosno objektima, vršenje nadzora nad izvedenim radovima, kompletiranje i vođenje tehničke dokumentacije o tehničkim sistemima, ugrađenoj opremi, uređajima i instalacijama u poslovnim prostorima i objektima, analizu projektne dokumentacije za potrebe investicionih projekata, izradu programa rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog ulaganja u poslovne prostore i objekte, učestvovanje u radu skupština/saveta u stambeno-poslovnim zgradama u kojima se nalaze nepokretnosti, razmatranje i davanje saglasnosti za izvođenje radova u stambeno-poslovnim zgradama u kojima se nalaze nepokretnosti.

U Sektoru za finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • kontrolu i internu kontrolu u skladu sa propisima o budžetskom sistemu, kao i finansijsko - materijalne poslove koji se odnose na: izradu predloga i praćenje realizacije finansijskog plana, izradu  i praćenje realizacije plana javnih nabavki, pripremu odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu Grada i finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća, određivanje nabavne vrednosti nepokretnosti i knjigovodstvene vrednosti, obračun amortizacije, obračun i ispostavljanje faktura za zakup poslovnog prostora i refundirane (zajedničke) troškove za poslovne prostore koji se nalaze u objektima koje vodi u evidenciji, usaglašavanje poreza na dodatu vrednost, sravnjenje finansijskih kartica, sravnjenje potraživanja sa zakupcima, prijem i čuvanje sredstava obezbeđenja plaćanja, vođenje evidencije i staranje o realizaciji sredstava obezbeđenja plaćanja, pripremanje godišnjeg izveštaja i njegovo dostavljanje Gradskoj upravi za finansije, staranje o informacionim sistemima i programima Gradske uprave, izradu programa za potrebe Gradske uprave, kao i druge finansijsko-materijalne poslove.