ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Седиште: Нови Сад, Стевана Брановачког бр. 3
Телефон: 021/ 488 91 00
                  021/ 488 91 01

В.д. начелника: Дејан Мандић 
В.д. заменика начелника: Јелена Крунић

www.ugzins.rs

У Градској управи за  грађевинско земљиште и инвестиције образују се:

1. Сектор за грађевинско земљиште,
2. Сектор за инвестиције,
3. Сектор за финсијске послове, и
4. Сектор за јавне набавке.

У Сектору за грађевинско земљиште обављају се послови који се односе на:

-спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, и непосредном погодбом и давања у закуп грађевинског земљишта и поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, као и на послове у вези са поништајем акта којим се отуђује, даје у закуп, односно прибавља грађевинско земљиште, давање сагласности и успостављање права за службеност пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини;
-давање сагласности за: промену културе парцеле, деобу катастарских парцела и снимање, уцртавање и брисање објеката на грађевинском земљишту у јавној својини Града, у поступцима који се воде пред надлежним органима;
-обављање стручних и административних послова, закључивање уговора и споразума са инвеститорима у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

У Сектору за инвестиције обављају се послови који се односе на:

-уређење и одржавање улица и саобраћајница, припрему годишњих и средњерочних програма одржавања, заштите и развоја путева и улица, а нарочито: послове који се односе на одржавање и коришћење општинских путева, у складу са Програмом одржавања објеката путне привреде и Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град, планове за обезбеђење проходности путева у зимским условима, организацију саобраћаја на мрежи општинских путева, послове истраживања и развоја саобраћајног система, одржавање и експлоатацију система аутоматског управљања саобраћајем, евиденцију стања на општинским путевима и евиденцију о поступцима вођења података о саобраћају и другим величинама саобраћајног тока на јавним путевима, изградњу и одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза и стајалишта градског и приградског превоза путника, пројектовање саобраћајне сигнализације и опреме, утврђивање  накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града, одлучивање о захтеву за издавање дозволе за ванредни појединачни превоз и дозволе за неограничени број превоза за возила која осовински оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачују прописане мере; наплату накнаде  за ванредни превоз, и обавља друге послове које у области путева Република Србија повери Граду;
-иницирање израде просторно-урбанистичке документације и техничке документације из области уређивања земљишта, старање о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта (катастар евиденција о власништву, објектима, својини земљишта и објеката и степену изграђености инфраструктурних система);
-доношење годишњег плана раскопавања површина јавне намене, закључивање  уговора о довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно или технички исправно стање са инвеститорима и извођачем радова, надзор над  раскопавањем и радовима на довођењу у првобитно и технички исправно стање раскопаних површина јавне намене;
-инвестиционе и оперативно-техничке послове стручног надзора код изградње инвестиционог објекта комуналног система, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и над реализацијом програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, као и објеката из средстава самодоприноса,
-стручне послове и послове стручног надзора, односно надзора над   реализацијом подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката за заштиту животне средине које реализују јавна комунална предузећа и програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града,
-стручне послове и послове стручног надзора, односно надзора у складу са одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као и над реализацијом послова из програма инвестиционих активности и услуга из делатности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град,
-обављање стручних послова за потребе одржавања, развоја, унапређења и ажурирања градског географског информационог система (ГИС) намењених раду органа Града и јавних комуналних предузећа, са подацима о просторним јединицама, са стварањем и одржавањем база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора,

У Сектору за финансијске послове обављају се послови финaнсиjскe службe и пoслoви кoнтрoлe у склaду сa прoписимa o буџeтскoм систeму, послови припреме предлога финансијског плана Градске управе.

У Сектору за јавне набавке обављају се послови који се односе на припрему плaна jaвних нaбaвки Грaдскe упрaвe,  oдлукe o пoкрeтaњу пoступaкa jaвних нaбaвки зa нaмeнe зa кoje су срeдствa oбeзбeђeнa у буџeту, oднoснo у финaнсиjскoм плaну, у склaду сa aктимa Скупштинe Грaдa и Грaдскoг вeћa.