GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLЈIŠTE I INVESTICIJE

Sedište: Novi Sad, Stevana Branovačkog br. 3
Telefon: 021/ 488 91 00
               021/ 488 91 01

V.d. načelnika: Dejan Mandić
V.d. zamenika načelnika: Jelena Krunić

www.ugzins.rs

U Gradskoj upravi za  građevinsko zemlјište i investicije obrazuju se:

1. Sektor za građevinsko zemlјište,
2. Sektor za investicije,
3. Sektor za finsijske poslove, i
4. Sektor za javne nabavke.

U Sektoru za građevinsko zemlјište obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

-sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemlјišta javnim nadmetanjem ili prikuplјanjem ponuda javnim oglasom, i neposrednom pogodbom i davanja u zakup građevinskog zemlјišta i postupka pribavlјanja građevinskog zemlјišta u javnu svojinu, kao i na poslove u vezi sa poništajem akta kojim se otuđuje, daje u zakup, odnosno pribavlјa građevinsko zemlјište, davanje saglasnosti i uspostavlјanje prava za službenost prolaza na građevinskom zemlјištu u javnoj svojini;
-davanje saglasnosti za: promenu kulture parcele, deobu katastarskih parcela i snimanje, ucrtavanje i brisanje objekata na građevinskom zemlјištu u javnoj svojini Grada, u postupcima koji se vode pred nadležnim organima;
-obavlјanje stručnih i administrativnih poslova, zaklјučivanje ugovora i sporazuma sa investitorima u skladu sa Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta.

U Sektoru za investicije obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

-uređenje i održavanje ulica i saobraćajnica, pripremu godišnjih i srednjeročnih programa održavanja, zaštite i razvoja puteva i ulica, a naročito: poslove koji se odnose na održavanje i korišćenje opštinskih puteva, u skladu sa Programom održavanja objekata putne privrede i Programom korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada, ulica i drugih objekata saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad, planove za obezbeđenje prohodnosti puteva u zimskim uslovima, organizaciju saobraćaja na mreži opštinskih puteva, poslove istraživanja i razvoja saobraćajnog sistema, održavanje i eksploataciju sistema automatskog upravlјanja saobraćajem, evidenciju stanja na opštinskim putevima i evidenciju o postupcima vođenja podataka o saobraćaju i drugim veličinama saobraćajnog toka na javnim putevima, izgradnju i održavanje trotoara, biciklističkih i pešačkih staza i stajališta gradskog i prigradskog prevoza putnika, projektovanje saobraćajne signalizacije i opreme, utvrđivanje  naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada, odlučivanje o zahtevu za izdavanje dozvole za vanredni pojedinačni prevoz i dozvole za neograničeni broj prevoza za vozila koja osovinski opterećenjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekoračuju propisane mere; naplatu naknade  za vanredni prevoz, i obavlјa druge poslove koje u oblasti puteva Republika Srbija poveri Gradu;
-iniciranje izrade prostorno-urbanističke dokumentacije i tehničke dokumentacije iz oblasti uređivanja zemlјišta, staranje o ažurnom funkcionisanju i razvoju u oblasti građevinskog zemlјišta (katastar evidencija o vlasništvu, objektima, svojini zemlјišta i objekata i stepenu izgrađenosti infrastrukturnih sistema);
-donošenje godišnjeg plana raskopavanja površina javne namene, zaklјučivanje  ugovora o dovođenju raskopanih površina javne namene u prvobitno ili tehnički ispravno stanje sa investitorima i izvođačem radova, nadzor nad  raskopavanjem i radovima na dovođenju u prvobitno i tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene;
-investicione i operativno-tehničke poslove stručnog nadzora kod izgradnje investicionog objekta komunalnog sistema, objekata iz programa uređivanja građevinskog zemlјišta i nad realizacijom programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, kao i objekata iz sredstava samodoprinosa,
-stručne poslove i poslove stručnog nadzora, odnosno nadzora nad   realizacijom podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata za zaštitu životne sredine koje realizuju javna komunalna preduzeća i programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada,
-stručne poslove i poslove stručnog nadzora, odnosno nadzora u skladu sa odlukom o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao i nad realizacijom poslova iz programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad,
-obavlјanje stručnih poslova za potrebe održavanja, razvoja, unapređenja i ažuriranja gradskog geografskog informacionog sistema (GIS) namenjenih radu organa Grada i javnih komunalnih preduzeća, sa podacima o prostornim jedinicama, sa stvaranjem i održavanjem baza podataka značajnih za poslovanje postojeće privrede i potencijalnih investitora,

U Sektoru za finansijske poslove obavlјaju se poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu, poslovi pripreme predloga finansijskog plana Gradske uprave.

U Sektoru za javne nabavke obavlјaju se poslovi koji se odnose na pripremu plana javnih nabavki Gradske uprave,  odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu, u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća.