ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

21101 Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина бр. 2
Телефон: 021/529-238
Факс: 021/ 472-14-65
Е-mail адреса: finans@uprava.novisad.rs

в.д. начелника Градске управе за финансије: Слободан Прпа 

в.д. заменика начелника Градске управе за финансије: Наташа Ћоровић

У Градској управи за финансије обављају се послови који се односе на:
- припрему и израду буџета и завршног рачуна буџета Града Новог Сада и интерну контролу, билансирање јавних прихода и јавних расхода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријације и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, праћење примања, издатака и других обавеза Града по основу задуживања и билансирање средстава за градске општине;
- припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос);
- старање о финансијској имовини Града;
- давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке;
- послове трезора;
- послове спровођења поступка јавних набавки
Градска управа учествује у припреми планова развоја делатности из надлежности Града.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.                      
У Градској управи су образовани Сектор за буџет, Сектор за трезор и Сектор за јавне набавке (овај сектор није отпочео са радом):

Сектор за буџет           
У Сектору за буџет обављају се послови који се односе на: припрему и израду буџета Града, учешће у изради завршног рачуна буџета Града, билансирање јавних прихода и јавних расхода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријација и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, билансирање средстава за градске општине, као и послови који се односе на припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос) и послови који се односе на давање мишљења на нацрте одлука и других општих аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке.
 

У Сектору за буџет образована је и ужа унутрашња јединица: Одељење за буџет.

Сектор за трезор
 У Сектору за трезор обављају се послови који се односе на: старање о финансијској имовини Града, финансиј¬ско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за извршавање издатака, управљање готовинским средстви¬ма и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, консолидовање расхода и одо¬бравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања, обрачун плата директних корисника буџета Града, праћење кретања маса зарада у јавним предузећима на нивоу трезора Града и достављање извештаја Министарству финансија, припрема аката о обављању послова трезора, управљање финансијским информационим системом и вођење буџетског рачуноводства и извештавање, које обухвата обраду плаћања и евидентирање прихода и расхода, вођење пословних књига, финансијско извештавање, припрему свих извештаја и израду завршног рачуна буџета Града, као и израду консолидованог извештаја Града.

У Сектору за трезор образоване су уже унутрашње јединице:
1. Одељење за контролу расхода и издатака, одобравање плаћања и управљање финансијским средствима и дугом, у оквиру коjeг је образована:
1.1. Група за управљање финансијским средствима и дугом,
2. Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање, у оквиру коjeг су образоване уже унутрашње јединице:
    - Група за обраду плаћања,
    - Група за књиговодство, и
    - Група за обрачун плата и накнада.

Послове из надлежности Градске управе за финансије, поред начелника и заменика начелника, према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за финансије, обавља и 39 извршилаца.