GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE

21101 Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2
Telefon: 021/529-238
Faks: 021/ 472-14-65

E-mail adresa: finans@uprava.novisad.rs
v.d. načelnika Gradske uprave za finansije: 
Slobodan Prpa 

v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije: Nataša Ćorović

U Gradskoj upravi za finansije obavlјaju se poslovi koji se odnose na:
- pripremu i izradu budžeta i završnog računa budžeta Grada Novog Sada i internu kontrolu, bilansiranje javnih prihoda i javnih rashoda, sastavlјanje uputstva za izradu nacrta budžeta, kontrolu planova direktnih korisnika, odobravanje kvartalnih i mesečnih planova i kvota preuzetih obaveza, odobravanje zahteva za promenu aproprijacije i kvota, praćenje primanja i izdataka budžeta i staranje o naplati sredstava iz budžeta Republike, upotrebu sredstava tekuće i stalne rezerve i privremenu obustavu izvršenja budžeta, praćenje primanja, izdataka i drugih obaveza Grada po osnovu zaduživanja i bilansiranje sredstava za gradske opštine;
- pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišna taksa, gradski samodoprinos);
- staranje o finansijskoj imovini Grada;
- davanje mišlјenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke;
- poslove trezora;
- poslove sprovođenja postupka javnih nabavki
Gradska uprava učestvuje u pripremi planova razvoja delatnosti iz nadležnosti Grada.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.                     
U Gradskoj upravi su obrazovani Sektor za budžet, Sektor za trezor i Sektor za javne nabavke (ovaj sektor nije otpočeo sa radom):
 

Sektor za budžet         

U Sektoru za budžet obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu budžeta Grada, učešće u izradi završnog računa budžeta Grada, bilansiranje javnih prihoda i javnih rashoda, sastavlјanje uputstva za izradu nacrta budžeta, kontrolu planova direktnih korisnika, odobravanje kvartalnih i mesečnih planova i kvota preuzetih obaveza, odobravanje zahteva za promenu aproprijacija i kvota, praćenje primanja i izdataka budžeta i staranje o naplati sredstava iz budžeta Republike, upotrebu sredstava tekuće i stalne rezerve i privremenu obustavu izvršenja budžeta, bilansiranje sredstava za gradske opštine, kao i poslovi koji se odnose na pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišna taksa, gradski samodoprinos) i poslovi koji se odnose na davanje mišlјenja na nacrte odluka i drugih opštih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke.

U Sektoru za budžet obrazovana je i uža unutrašnja jedinica: Odelјenje za budžet.
 

Sektor za trezor

U Sektoru za trezor obavlјaju se poslovi koji se odnose na: staranje o finansijskoj imovini Grada, finansij¬sko planiranje kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za izvršavanje izdataka, upravlјanje gotovinskim sredstvi¬ma i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, konsolidovanje rashoda i odo¬bravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, vođenje evidencije o dugovanjima i upravlјanje primanjima od zaduživanja, obračun plata direktnih korisnika budžeta Grada, praćenje kretanja masa zarada u javnim preduzećima na nivou trezora Grada i dostavlјanje izveštaja Ministarstvu finansija, priprema akata o obavlјanju poslova trezora, upravlјanje finansijskim informacionim sistemom i vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, koje obuhvata obradu plaćanja i evidentiranje prihoda i rashoda, vođenje poslovnih knjiga, finansijsko izveštavanje, pripremu svih izveštaja i izradu završnog računa budžeta Grada, kao i izradu konsolidovanog izveštaja Grada.
U Sektoru za trezor obrazovane su uže unutrašnje jedinice:
1. Odelјenje za kontrolu rashoda i izdataka, odobravanje plaćanja i upravlјanje finansijskim sredstvima i dugom, u okviru kojeg je obrazovana:
1.1. Grupa za upravlјanje finansijskim sredstvima i dugom,
2. Odelјenje za budžetsko računovodstvo i izveštavanje, u okviru kojeg su obrazovane uže unutrašnje jedinice:
    - Grupa za obradu plaćanja,
    - Grupa za knjigovodstvo, i
    - Grupa za obračun plata i naknada.
Poslove iz nadležnosti Gradske uprave za finansije, pored načelnika i zamenika načelnika, prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za finansije, obavlјa i 38 izvršilaca.