Читај ми

ГРАД ОБЈАВИО НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ ШЕСТ НОВИХ ГАРАЖА

У циљу побољшања услова за развој простора за паркирање и гаражирање Град Нови Сад објавио је Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији Града Новог Сада.

Необавезујући јавни позив односи се на сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица, а локације за реализацију Пројекта су Улица Модене, Улица Бранимира Ћосића, угао улица Успенске и Шафарикове, код зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, код Железничке станице Нови Сад, и насеље Детелинара, уз Булевар Европе.

Потенцијални партнери имају могућност да писмом о заинтересованости упуте понуде којима ће обухватити све или само поједине локације за реализацију Пројекта, по свом избору. Град Нови Сад ће обезбедити градско грађевинско земљиште за реализацију Пројекта. Од потенцијалних партнера се очекује да сами изврше сопствене процене и спроведу све потребне провере како би оценили вредност Пројекта. Након анализе примљених писама о заинтересованости, надлежни органи Града Новог Сада могу да покрену одговарајући поступак за избор партнера за реализацију Пројекта, у складу са одредбама закона којима се уређују јавно-приватно партнерство и концесије. Анализу примљених писама о заинтересованости обавиће радна група коју је образовао Град Нови Сад.

Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом у два примерка на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs најкасније до 8. априла 2019. године, до 12 часова.

Овај позив је у свему необавезујући и објављује се само ради истраживања тржишта, те у том смислу не обавезује Град Нови Сад да покрене било какав поступак избора партнера. Град Нови Сад задржава право да не покрене поступак избора партнера, као и да измени и допуни елементе овог необавезујућег јавног позива, и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штету које би такве измене проузроковале потенцијалном партнеру или трећим лицима.

Необавезујући јавни позив објављен је на сајту Града Новог Сада http://www.novisad.rs/neobavezujutshi-javni-poziv-za-prikupljanje-pisama...

Нови Сад, 21. јануар 2019. године