Čitaj mi

GRAD OBJAVIO NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU ŠEST NOVIH GARAŽA

U cilјu pobolјšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravlјanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada.

Neobavezujući javni poziv odnosi se na sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, a lokacije za realizaciju Projekta su Ulica Modene, Ulica Branimira Ćosića, ugao ulica Uspenske i Šafarikove, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kod Železničke stanice Novi Sad, i naselјe Detelinara, uz Bulevar Evrope.

Potencijalni partneri imaju mogućnost da pismom o zainteresovanosti upute ponude kojima će obuhvatiti sve ili samo pojedine lokacije za realizaciju Projekta, po svom izboru. Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zemlјište za realizaciju Projekta. Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost Projekta. Nakon analize primlјenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajući postupak za izbor partnera za realizaciju Projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije. Analizu primlјenih pisama o zainteresovanosti obaviće radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.

Pisma o zainteresovanosti se dostavlјaju poštom ili neposrednom predajom u dva primerka na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs najkasnije do 8. aprila 2019. godine, do 12 časova.

Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavlјuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera. Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.

Neobavezujući javni poziv objavlјen je na sajtu Grada Novog Sada http://www.novisad.rs/neobavezujutshi-javni-poziv-za-prikupljanje-pisama...

Novi Sad, 21. januar 2019. godine