Читај ми

ГРАД ДОБИО СПОР ПО ТУЖБИ ''БРОДОКОМЕРЦ НС''

Дана 26. 11. 2015. године Град Нови Сад добио је пресуду Управног суда, одељења у Новом Саду, а која је поднета по тужби ''Бродокомерц НС'' доо из Новог Сада. Тужба је поднета на донето другостепено решење, тј. на решење Градског већа Новог Сада којим је потврђено првостепено решење Градске управе за инспекцијске послове у вези правилности и законитости донетог решења о уклању пловног објекта који се налази на левој обали Дуанава на стационажи км 1254,800.

Градска управа за инспекцијске послове је у процесу припреме и поновног расписивања јавних набавки (документација је припремљена) у вези са уклањањем и чувањем бесправно постављених пловних објеката на реци Дунав, на подручју Новог Сада.
По склапању уговора кренуће се у поступак принудног уклањања пловила по донетим решењима.
На реци Дунав на подручју територије Нови Сад, тренутно има 18 пловила из категорије ресторана на води, пловила у функцији туризма, угоститељства, спорта и друго.

Инспектор за контролу обале и воденог простора, у случају да власник пловила нема решење о коришћењу дела обале и воденог простора, покреће управни поступак и налаже решењем власнику пловила, да га уклони, а након правоснажног решења инспектор доноси закључак о принудном извршењу. Покретани су прекршајни поступци у више наврата против власника пловила, исти су кажњени, али и поред новчаног кажњавања нису поступили по правоснажном решењу.

Нови Сад, 26. новембар 2015. године