Читај ми

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА ОБАВЕЗА СВИХ ГРАЂАНА

У сусрет најављеним падавинама Управа за инспекцијске послове подсећа да су, у складу са чланом 107. Одлуке о уређењу Града Новог Сада (''Сл. лист Града Новог Сада'', бр. 56/12, 9/13 и 26/13), предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, дужни да уклањају снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза које користе испред пословних објеката и да их, у случају поледице, посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни простор налази, као и да уклањају снег и лед са крова објекта ако представљају опасност за пролазнике и сам објекат. Ове обавезе односе се и на скупштине станара стамбених зграда, односно власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа.
Поменута Одлука, такође, предвиђа у члану 108. да при уклањању снега и леда са кровова зграда пролазници морају да буду упозорени, ваздушне инсталације и водови сачувани од оштећења, олуци и сливници се не смеју затрпавати, а снег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром. Када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда, правна лица, предузетници и физичка лица, дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару.
За неиспуњавање горе наведених обавеза за правно лице и предузетнике изриче се мандатна казна на лицу места у износу од 20.000,00 динара, као и 5.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу. Стамбене зграде имају статус правног лица, а председник скупштине станара статус одговорног лица у правном лицу. За власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа мандатна казна за физичко лице износи 5.000,00 динара.
Контролу и санкционисање наведених одредби у наредном периоду вршиће Сектор комуналне полиције и Област комуналне инспекције. Кршење поменутих обавеза могуће је пријавити телефоном на бројеве диспечер центра Градске управе за инспекцијске послове: 021/4872-402, 021/4872-403 и 021/4872-404
Градска управа за инспекцијске послове
Нови Сад, 25. новембар 2013. године