Čitaj mi

ČIŠĆENjE SNEGA I LEDA OBAVEZA SVIH GRAĐANA

U susret najavljenim padavinama Uprava za inspekcijske poslove podseća da su, u skladu sa članom 107. Odluke o uređenju Grada Novog Sada (''Sl. list Grada Novog Sada'', br. 56/12, 9/13 i 26/13), preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici, dužni da uklanjaju sneg i led sa trotoara, prilaznih puteva i staza koje koriste ispred poslovnih objekata i da ih, u slučaju poledice, posipaju odgovarajućim materijalom od kolovoza do objekta u kome se poslovni prostor nalazi, kao i da uklanjaju sneg i led sa krova objekta ako predstavljaju opasnost za prolaznike i sam objekat. Ove obaveze odnose se i na skupštine stanara stambenih zgrada, odnosno vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća.
Pomenuta Odluka, takođe, predviđa u članu 108. da pri uklanjanju snega i leda sa krovova zgrada prolaznici moraju da budu upozoreni, vazdušne instalacije i vodovi sačuvani od oštećenja, oluci i slivnici se ne smeju zatrpavati, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom. Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada, pravna lica, preduzetnici i fizička lica, dužni su da blagovremeno postave odgovarajuće oznake upozorenja o opasnosti od obrušavanja snega i leda sa krovova, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova na trotoaru.
Za neispunjavanje gore navedenih obaveza za pravno lice i preduzetnike izriče se mandatna kazna na licu mesta u iznosu od 20.000,00 dinara, kao i 5.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Stambene zgrade imaju status pravnog lica, a predsednik skupštine stanara status odgovornog lica u pravnom licu. Za vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća mandatna kazna za fizičko lice iznosi 5.000,00 dinara.
Kontrolu i sankcionisanje navedenih odredbi u narednom periodu vršiće Sektor komunalne policije i Oblast komunalne inspekcije. Kršenje pomenutih obaveza moguće je prijaviti telefonom na brojeve dispečer centra Gradske uprave za inspekcijske poslove: 021/4872-402, 021/4872-403 i 021/4872-404
Gradska uprava za inspekcijske poslove
Novi Sad, 25. novembar 2013. godine