Биро за пружање правне помоћи

Нови Сад,  Улица Војвођанских бригада бр. 17, I спрат, канцеларије 1-5.

Централа: 021/ 524 – 221 и 524 – 651

в.д. директор Гордана Моравски
в.д. заменик директора Чедомир Шкорић

У Бироу за пружање правне помоћи, као посебној организацији, обављају се послови пружање правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права и интереса путем:

  • пружања усмених правних савета у свим правним областима и по свим правним питањима;
  • састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби, представки и др);
  • састављањем исправа ( изјава, уговора, тестамената и др.);
  • заступање грађана пред судовима, државним органима и органима локалне самоуправе, установама, предузећима и другим организацијама када решавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима.

Правну помоћ грађанима пружају:

  • в.д. директор, мастер правник
  • в.д. заменик директора, дипл. правник
  • два помоћника директора, дипл. правници

који правну помоћ пружају самостално, савесно, професионално и сагласно оправданим интересима странака.   
У складу са Одлуком о начину и условима пружања правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.46/2009 и 47/2012) могућност да се обрате Бироу за пружање правне помоћи имају сви грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада без накнаде и уз накнаду. Право на правну помоћ без накнаде имају грађани који остварују приходе испод нивоа социјалне сигурности утврђене прописима о социјалној заштити, као и грађани који с обзиром на своје материјално стање и материјално стање чланова свог породичног домаћинства не би могли да сносе трошкове накнаде за пружање правне помоћи без угрожавања свог материјалног стања и издржавања чланова свог породичног домаћинства и других лица која су по закону дужни да издржавају.
Грађани који се обрате за правну помоћ имају право на пуну дискрецију, тако да су запослени у Бироу дужни да чувају као тајну чињенице и податке које им грађани повере у поступку пружања правне помоћи.
Долазак и разговори са странкама се заказују, осим у хитним случајевима када је у питању израда хитних поднесака, жалби и приговора.

Рад са странкама одвија се сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова.