Biro za pružanje pravne pomoći

Novi Sad, Ulica Vojvođanskih brigada br. 17, I sprat, kancelarije 1-5.

Centrala: 021/ 524 – 221 i 524 – 651

v.d. direktor Gordana Moravski
v.d. zamenik direktora Čedomir Škorić

U Birou za pružanje pravne pomoći, kao posebnoj organizaciji, obavljaju se poslovi pružanje pravne pomoći građanima radi ostvarivanja njihovih prava i interesa putem:

  • pružanja usmenih pravnih saveta u svim pravnim oblastima i po svim pravnim pitanjima;
  • sastavljanjem podnesaka (zahteva, tužbi, žalbi, molbi, predstavki i dr);
  • sastavljanjem isprava ( izjava, ugovora, testamenata i dr.);
  • zastupanje građana pred sudovima, državnim organima i organima lokalne samouprave, ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama kada rešavaju o njihovim pravima, obavezama i pravnim interesima.

Pravnu pomoć građanima pružaju:

  • v.d. direktor, master pravnik
  • v.d. zamenik direktora, dipl. pravnik
  • dva pomoćnika direktora, dipl. pravnici

koji pravnu pomoć pružaju samostalno, savesno, profesionalno i saglasno opravdanim interesima stranaka.   
U skladu sa Odlukom o načinu i uslovima pružanja pravne pomoći građanima na teritoriji Grada Novog Sada („Sl. list Grada Novog Sada“, br.46/2009 i 47/2012) mogućnost da se obrate Birou za pružanje pravne pomoći imaju svi građanima koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Grada Novog Sada bez naknade i uz naknadu. Pravo na pravnu pomoć bez naknade imaju građani koji ostvaruju prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti utvrđene propisima o socijalnoj zaštiti, kao i građani koji s obzirom na svoje materijalno stanje i materijalno stanje članova svog porodičnog domaćinstva ne bi mogli da snose troškove naknade za pružanje pravne pomoći bez ugrožavanja svog materijalnog stanja i izdržavanja članova svog porodičnog domaćinstva i drugih lica koja su po zakonu dužni da izdržavaju.
Građani koji se obrate za pravnu pomoć imaju pravo na punu diskreciju, tako da su zaposleni u Birou dužni da čuvaju kao tajnu činjenice i podatke koje im građani povere u postupku pružanja pravne pomoći.
Dolazak i razgovori sa strankama se zakazuju, osim u hitnim slučajevima kada je u pitanju izrada hitnih podnesaka, žalbi i prigovora.

Rad sa strankama odvija se svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 15.30 časova.