ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2011. ГОДИНИ

На основу члана 47. тачка 9. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број: 43/2008), а у вези реализације тачке 4. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2011.године ("Службени лист Града Новог Сада, број: 61/2010), Градоначелник Града Новог Сада дана 11. маја 2011. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2011. ГОДИНИ

1. Опис мере

Јавни радови од интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: Град) су мера активне политике запошљавања која се организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) на основу јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 месеца.

2. Области спровођења јавних радова

Јавни радови од интереса за Град могу се организовати и спроводити у областима:

1) Социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима и особама са инвалидитетом, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови,
2) Одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, гробаља, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, побољшања услова становања и други послови,
3) Oдржавање и заштита животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија и локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови,
4) Послови од општег интереса који не спадају у редовну делатност јавних и јавно комуналних предузећа или послови који спадају у редовне активности али се не могу обављати из средстава рада јавних и јавно комуналних предузећа.

3.Намена средстава

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату зараде лица укључених у јавне радове и то:
- у висини нето зараде од 19.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме,
- у висини нето зараде од 21.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме,
- у висини нето зараде од 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме,
- у висини нето зараде од 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини претплатне месечне карте у градском превозу (прва зона).

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова и то:
- у висини од 1.500.00 динара по лицу за сваки месец ангажовања за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности,
- у висини од 3.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Град, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним позивом.

4. Право учешћа

Право учешћа у поступку организовања спровођења јавних радова имају:

1) Јавно комунална и друга јавна предузећа,
2) Установе и друге организације
3) Привредна друштва, предузетници и задруге
4) Друштвене организације и удружења грађана.

Удружења грађана имају право учествовања на јавном позиву као подносиоци пријаве уз услов да обезбеде послодавца извођача јавног рада регистрованог за обављање делатности која је предмет јавног рада.

Индиректни корисници буџета Града Новог Сада не могу подносити пројекте поводом овог јавног позива.

5.Приоритети за избор јавних радова

Приоритети при одобравању спровођења јавних радова имају послодавци који обезбеђују:

- запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и кориснике новчане накнаде,
- прерастање јавног рада у сталну активност и могућност заснивања радног односа на неодређено време и
- суфинансирање јавног рада из других извора.

6. Пријава за спровођење јавних радова

Подношење пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Градској управи за привреду, Нови Сад, Руменачка 110а.
Пријава за спровођење јавног рада се подноси лично или путем поште, у три примерка, на прописаном обрасцу који се може добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, Руменачка 110а или на сајту Града.

Рок за подношење пријаве истиче након 15 дана од дана објављивања овог јавног позива.
Послодавац који спроводи јавни рад запошљава лица са евиденције незапослених, чију селекцију врши Национална служба за запошљавање.

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву се доставља следећа документација:

- мишљење Савета за запошљавање Града Новог Сада о оправданости извођења јавних радова,
- извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је извођач јавних радова регистрован за обављање делатности, односно за послове који се изводе у оквиру програма јавног рада,
- фотографије места извођења јавног рада за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе,
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности.

7. Доношење одлуке

Одлуку о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Град доноси Градоначелник на предлог посебне комисије.
Након доношења Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова, Градска управа за привреду по овлашћењу Градоначелника закључиће уговор о спровођењу јавног рада са изабраним извођачима јавних радова, којим се уређују међусобна права и обавезе.
Рок за закључење уговора о спровођењу јавног рада је 30 дана од дана доношења Одлуке.

8. Закључивање уговора

Документација која је потребна за закључење уговора:

- уговори о раду као доказ о заснивању радног односа на одређено време за лица која се запошљавају,
- средство обезбеђења уговорних обавеза - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима а уколико је послодавац извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројекта,
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа.

Почетком спровођења јавних радова сматра се датум пријаве на обавезно социјално осигурање, односно почетак рада првог лица које је ангажовано на јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова.

9. Обавезе извођача јавног рада

Послодавац извођач јавног рада дужан је да:

- обезбеди вођу програма јавних радова и ментора за процес оспособљавања лица ангажованих на јавном раду,
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конткретне послове јавног рада,
- изврши пријаву лица на обавезно социјално осигурање,
- редовно врши исплату зарада на текуће рачуне лица,
- редовно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла,
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за лица из уговора,
- достави доказе о наменском утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада,
- у сваком моменту омогући контролу реализације и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- благовремено извести Градску управу за привреду и Националну службу за запошљавање о свим променама од значаја за реализацију јавног рада.
- достави Граду извештај о спроведеном јавном раду са фотографијама места извођења јавног рада за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе, након истека рока за спровођење јавних радова.

10. Остале информације

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Све потребне информације могу се добити у Градској управи за привреду на телефон:
021/ 452 414 и 6614 085.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Игор Павличић