JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2011. GODINI

Na osnovu člana 47. tačka 9. Statuta Grada Novog Sada - prečišćen tekst ("Službeni list Grada Novog Sada", broj: 43/2008), a u vezi realizacije tačke 4. Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2011.godine ("Službeni list Grada Novog Sada, broj: 61/2010), Gradonačelnik Grada Novog Sada dana 11. maja 2011. godine, upućuje

JAVNI POZIV
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2011. GODINI

1. Opis mere

Javni radovi od interesa za Grad Novi Sad (u daljem tekstu: Grad) su mera aktivne politike zapošljavanja koja se organizuje u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) na osnovu javnog poziva.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 4 meseca.

2. Oblasti sprovođenja javnih radova

Javni radovi od interesa za Grad mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

1) Socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti: prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima i osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi,
2) Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, grobalja, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, poboljšanja uslova stanovanja i drugi poslovi,
3) Održavanje i zaštita životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija i lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi,
4) Poslovi od opšteg interesa koji ne spadaju u redovnu delatnost javnih i javno komunalnih preduzeća ili poslovi koji spadaju u redovne aktivnosti ali se ne mogu obavljati iz sredstava rada javnih i javno komunalnih preduzeća.

3.Namena sredstava

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. Isplatu zarade lica uključenih u javne radove i to:
- u visini neto zarade od 19.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme,
- u visini neto zarade od 21.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme,
- u visini neto zarade od 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme,
- u visini neto zarade od 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. Naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini pretplatne mesečne karte u gradskom prevozu (prva zona).

3. Naknadu troškova sprovođenja javnih radova i to:
- u visini od 1.500.00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti,
- u visini od 3.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Grad, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim pozivom.

4. Pravo učešća

Pravo učešća u postupku organizovanja sprovođenja javnih radova imaju:

1) Javno komunalna i druga javna preduzeća,
2) Ustanove i druge organizacije
3) Privredna društva, preduzetnici i zadruge
4) Društvene organizacije i udruženja građana.

Udruženja građana imaju pravo učestvovanja na javnom pozivu kao podnosioci prijave uz uslov da obezbede poslodavca izvođača javnog rada registrovanog za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog rada.

Indirektni korisnici budžeta Grada Novog Sada ne mogu podnositi projekte povodom ovog javnog poziva.

5.Prioriteti za izbor javnih radova

Prioriteti pri odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji obezbeđuju:

- zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe i korisnike novčane naknade,
- prerastanje javnog rada u stalnu aktivnost i mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme i
- sufinansiranje javnog rada iz drugih izvora.

6. Prijava za sprovođenje javnih radova

Podnošenje prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Gradskoj upravi za privredu, Novi Sad, Rumenačka 110a.
Prijava za sprovođenje javnog rada se podnosi lično ili putem pošte, u tri primerka, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Novi Sad, Rumenačka 110a ili na sajtu Grada.

Rok za podnošenje prijave ističe nakon 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Poslodavac koji sprovodi javni rad zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju selekciju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje prijave

Uz prijavu se dostavlja sledeća dokumentacija:

- mišljenje Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada o opravdanosti izvođenja javnih radova,
- izvod iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je izvođač javnih radova registrovan za obavljanje delatnosti, odnosno za poslove koji se izvode u okviru programa javnog rada,
- fotografije mesta izvođenja javnog rada za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

7. Donošenje odluke

Odluku o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za Grad donosi Gradonačelnik na predlog posebne komisije.
Nakon donošenja Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova, Gradska uprava za privredu po ovlašćenju Gradonačelnika zaključiće ugovor o sprovođenju javnog rada sa izabranim izvođačima javnih radova, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Rok za zaključenje ugovora o sprovođenju javnog rada je 30 dana od dana donošenja Odluke.

8. Zaključivanje ugovora

Dokumentacija koja je potrebna za zaključenje ugovora:

- ugovori o radu kao dokaz o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme za lica koja se zapošljavaju,
- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza - dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima a ukoliko je poslodavac izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju projekta,
- potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa.

Početkom sprovođenja javnih radova smatra se datum prijave na obavezno socijalno osiguranje, odnosno početak rada prvog lica koje je angažovano na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova.

9. Obaveze izvođača javnog rada

Poslodavac izvođač javnog rada dužan je da:

- obezbedi vođu programa javnih radova i mentora za proces osposobljavanja lica angažovanih na javnom radu,
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za kontkretne poslove javnog rada,
- izvrši prijavu lica na obavezno socijalno osiguranje,
- redovno vrši isplatu zarada na tekuće račune lica,
- redovno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa posla,
- redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za lica iz ugovora,
- dostavi dokaze o namenskom utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada,
- u svakom momentu omogući kontrolu realizacije i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada i
- blagovremeno izvesti Gradsku upravu za privredu i Nacionalnu službu za zapošljavanje o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada.
- dostavi Gradu izveštaj o sprovedenom javnom radu sa fotografijama mesta izvođenja javnog rada za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode, nakon isteka roka za sprovođenje javnih radova.

10. Ostale informacije

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu na telefon:
021/ 452 414 i 6614 085.

GRADONAČELNIK

Igor Pavličić