ЈАВНИ КОНКУРС за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите

На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2012. годину


I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2012. годину, и то:
- за реализацију програма рада удружења којима се у континуитету, током целе године, спроводе посебни облици социјалне заштите,
- за реализацију програма удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе.

II. Средства за реализацију програма из члана И овог јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), у укупном износу од 48.000.000 динара, и то :
- 14.000.000,00 динара, за програме из тачке I прва алинеја, овог јавног конкурса,
- 33.548.000,00 динара, за програме из тачке I друга алинеја, овог јавног конкурса,

III. Програми рада удружења којима се у континуитету, током целе године, спроводе посебни облици социјалне заштите који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су:
- програми рада које реализују удружења слепих и слабовидих особа,
- програми рада које реализују удружења глувих особа,
- програми рада које реализују удружења особа оболелих од параплегије,
- програми рада које реализују удружења особа оболелих од дистрофије и сродних обољења,
- програми рада које реализују удружења особа оболелих од церебралне и дечије парализе,
- програми рада које реализују удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама,
- програми рада које реализују удружења инвалида рада,
- програми рада које реализују удружења бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида.

IV. Програми удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији, и социјализацији лица у стању социјалне потребе, који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су:
1. Програми унапређења положаја особа са инвалидитетом и чланова њихових породица
- Предлог Акционог плана приступачности Града Новог Сада за период 2012-2018. године,
- Инфо центар за особе са инвалидитетом,
- Диспечерски центар за превоз особа са инвалидитетом,
- Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијене особе од 27 до 45 година старости,
- Рехабилитација, едукација и интеграција у радну и животну средину особа са инвалидитетом,
- Програми унапређења положаја ратних војних инвалида, бораца рата и цивилних инвалида рата и њихових породица и учесника НОР - а са територије Града Новог Сада,
- и други програми који доприносе унапређењу положаја особа са инвалидитетом и чланова њихових породица.
2. Програми унапређења положаја старих особа
- Дневни боравак за старе особе,
- Дневни боравак за особе оболеле од алцхајмерове болести,
- Програми едукације и интеграције у радну и животну средину старих особа,
- и други програми који доприносе унапређењу положаја старих особа.
3. Програми за унапређење положаја Рома ( РАЕ )
- Предлог Акционог плана за Роме за период 2012-2014. године,
- Програми подршке ромској деци за интеграцију у образовни систем
( подршка ромској деци предшколског, основношколског и средњошколског узраста ),
- Програми едукације и интеграције у радну и животну средину,
- Свратиште за децу улице
- и други програми који доприносе унапређењу положаја Рома.
4. Програми за унапређење положаја зависника, особа лечених од психоза и особа оболелих од Хив-а
- Програми подршке ресоцијализацији лечених алкохоличара (клуб),
- Програми рехабилитације и интеграције лечених од психозе (клуб),
- Програми подршке рехабилитацији и интеграцији лечених наркомана.
- Програми подршке особама оболелим од Хив-а
- и други програми који доприносе унапређењу положаја зависника, особа лечених од психоза и особа оболелих од Хив-а.


V. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији Града Новог Сада.


VI. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада ( www.novisad.rs) или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.


VII. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у писарници Градске куће, Трг слободе 1 Нови Сад.
IX. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 1. до 15. фебруара 2012. године .


X. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.


XI. Конкурсна документација се не враћа.


XII. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а коју је именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова комисије за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", број 17 /10),


XIII. Комисија из члана XII овог јавног конкурса је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о спроведеном поступку конкурса.


XIV. Јавни конкурс објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ                              Н А Ч Е Л Н И К
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-27/2012                                                             Вера Гркавац
Дана: 30.01.2012.
НОВИ САД