JAVNI KONKURS za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

Na osnovu člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 10/10), Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2012. godinu


I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2012. godinu, i to:
- za realizaciju programa rada udruženja kojima se u kontinuitetu, tokom cele godine, sprovode posebni oblici socijalne zaštite,
- za realizaciju programa udruženja kojima se doprinosi zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe.

II. Sredstva za realizaciju programa iz člana I ovog javnog konkursa, obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 48.000.000 dinara, i to :
- 14.000.000,00 dinara, za programe iz tačke I prva alineja, ovog javnog konkursa,
- 33.548.000,00 dinara, za programe iz tačke I druga alineja, ovog javnog konkursa,

III. Programi rada udruženja kojima se u kontinuitetu, tokom cele godine, sprovode posebni oblici socijalne zaštite koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
- programi rada koje realizuju udruženja slepih i slabovidih osoba,
- programi rada koje realizuju udruženja gluvih osoba,
- programi rada koje realizuju udruženja osoba obolelih od paraplegije,
- programi rada koje realizuju udruženja osoba obolelih od distrofije i srodnih oboljenja,
- programi rada koje realizuju udruženja osoba obolelih od cerebralne i dečije paralize,
- programi rada koje realizuju udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama,
- programi rada koje realizuju udruženja invalida rada,
- programi rada koje realizuju udruženja boraca, civilnih invalida rata, ratnih vojnih invalida i ratnih i mirnodopskih vojnih invalida.

IV. Programi udruženja kojima se doprinosi zaštiti, rehabilitaciji, i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe, koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
1. Programi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica
- Predlog Akcionog plana pristupačnosti Grada Novog Sada za period 2012-2018. godine,
- Info centar za osobe sa invaliditetom,
- Dispečerski centar za prevoz osoba sa invaliditetom,
- Dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijene osobe od 27 do 45 godina starosti,
- Rehabilitacija, edukacija i integracija u radnu i životnu sredinu osoba sa invaliditetom,
- Programi unapređenja položaja ratnih vojnih invalida, boraca rata i civilnih invalida rata i njihovih porodica i učesnika NOR - a sa teritorije Grada Novog Sada,
- i drugi programi koji doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica.
2. Programi unapređenja položaja starih osoba
- Dnevni boravak za stare osobe,
- Dnevni boravak za osobe obolele od alchajmerove bolesti,
- Programi edukacije i integracije u radnu i životnu sredinu starih osoba,
- i drugi programi koji doprinose unapređenju položaja starih osoba.
3. Programi za unapređenje položaja Roma ( RAE )
- Predlog Akcionog plana za Rome za period 2012-2014. godine,
- Programi podrške romskoj deci za integraciju u obrazovni sistem
( podrška romskoj deci predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta ),
- Programi edukacije i integracije u radnu i životnu sredinu,
- Svratište za decu ulice
- i drugi programi koji doprinose unapređenju položaja Roma.
4. Programi za unapređenje položaja zavisnika, osoba lečenih od psihoza i osoba obolelih od Hiv-a
- Programi podrške resocijalizaciji lečenih alkoholičara (klub),
- Programi rehabilitacije i integracije lečenih od psihoze (klub),
- Programi podrške rehabilitaciji i integraciji lečenih narkomana.
- Programi podrške osobama obolelim od Hiv-a
- i drugi programi koji doprinose unapređenju položaja zavisnika, osoba lečenih od psihoza i osoba obolelih od Hiv-a.


V. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivanja doprinose zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe na teritoriji Grada Novog Sada.


VI. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti na internet prezentaciji Grada Novog Sada ( www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.


VII. Prijava na Javni konkurs sadrži sledeću konkursnu dokumentaciju:
- Obrazac prijave na konkurs,
- Overenu fotokopiju rešenja o upisu udruženja u registar,
- Overenu fotokopiju osnivačkog akta (statuta),

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose u pisarnici Gradske kuće, Trg slobode 1 Novi Sad.
IX. Prijave na Javni konkurs se podnose od 1. do 15. februara 2012. godine .
 

X. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.


XI. Konkursna dokumentacija se ne vraća.


XII. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a koju je imenovao Gradonačelnik Grada Novog Sada Rešenjem o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 17 /10),


XIII. Komisija iz člana XII ovog javnog konkursa je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, dostavi Gradskoj upravi izveštaj o sprovedenom postupku konkursa.


XIV. Javni konkurs objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU                         N A Č E L N I K
I DEČIJU ZAŠTITU
Broj: XIII-5-27/2012                                                         Vera Grkavac
Dana: 30.01.2012.
NOVI SAD