ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада

На основу члана 4. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/10), Градска управа за културу Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, за 2011. годину

I За пројекте из области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета Града Новог Сада, за 2011. годину, биће обезбеђена средства у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину, и то за:
- пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик и
- пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

II Право учешћа на Јавном конкурсу имају јавна гласила чија главна редакција има адресу на територији Града Новог Сада.

III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, II спрат, канцеларија број 48, или преузети са сајта: www.novisad.rs

Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:

- основне податке о оснивачу јавног гласила (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),
- опис пројекта (значај, место, време и начин реализације, праћење реализације и очекиване резултате),
- рок за реализацију пројекта,
- доказ о регистрацији јавног гласила,
- доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
- финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града и других извора) и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава.

IV Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, су:

- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање на језицима националних мањина и етничких заједница,
- квалитет, актуелност и оригиналност пројекта,
- допринос неговању сопствене културе и идентитета и
- допринос развоју мултикултуралности.

Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења, су:

- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање особа са инвалидитетом,
- квалитет и актуелност пројекта,
- доступност пројекта особама са инвалидитетом и
- допринос развоју јавног информисања особа са инвалидитетом.

V Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина 2, II спрат, канцеларија број 48.

VI Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања конкурса до 30. новембра 2010. године.
Конкурсна документација се не враћа.

VII Поступак јавног конкурса спровешће Градска управа за културу, уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

VIII Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на средства из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Управа неће разматрати.