JAVNI KONKURS za izbor projekta iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansira iz budžeta Grada Novog Sada

Na osnovu člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 34/10), Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, a kojima se obezbeđuje rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, kao i nesmetano korišćenje prava osoba sa invaliditetom u javnom informisanju, za 2011. godinu

I Za projekte iz oblasti javnog informisanja koji će se sufinansirati iz budžeta Grada Novog Sada, za 2011. godinu, biće obezbeđena sredstva u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2011. godinu, i to za:
- projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, sa ili bez prevoda na srpski jezik i
- projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode primanja ideja, informacija i mišljenja.

II Pravo učešća na Javnom konkursu imaju javna glasila čija glavna redakcija ima adresu na teritoriji Grada Novog Sada.

III Prijave na Javni konkurs mogu se podići u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, II sprat, kancelarija broj 48, ili preuzeti sa sajta: www.novisad.rs

Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumentaciju, podnose i projekat koji sadrži:

- osnovne podatke o osnivaču javnog glasila (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj),
- opis projekta (značaj, mesto, vreme i način realizacije, praćenje realizacije i očekivane rezultate),
- rok za realizaciju projekta,
- dokaz o registraciji javnog glasila,
- dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije,
- finansijski plan projekta (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada i drugih izvora) i
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava.

IV Kriterijumi i merila za izbor projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- kvalitet, aktuelnost i originalnost projekta,
- doprinos negovanju sopstvene kulture i identiteta i
- doprinos razvoju multikulturalnosti.

Kriterijumi i merila za izbor projekata namenjenih zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode primanja ideja, informacija i mišljenja, su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje osoba sa invaliditetom,
- kvalitet i aktuelnost projekta,
- dostupnost projekta osobama sa invaliditetom i
- doprinos razvoju javnog informisanja osoba sa invaliditetom.

V Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina 2, II sprat, kancelarija broj 48.

VI Prijave na Javni konkurs podnose se od dana objavljivanja konkursa do 30. novembra 2010. godine.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VII Postupak javnog konkursa sprovešće Gradska uprava za kulturu, uz saglasnost Gradonačelnika Grada Novog Sada.

VIII Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Uprava neće razmatrati.

Preuzmite Prijava INFO 2 (3).doc (application/msword 40 KB)