ЈАВНИh КОНКУРС за доделу средстава из буџета за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите

На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту, расписује ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2010. годину I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2010. годину, и то за реализацију програма удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе. II. Средства за реализацију програма из члана II. овог јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и 29/10), у укупном износу од 1.500.000,00 динара, за програме из члана II. овог јавног конкурса, III. Програми удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији, и социјализацији лица у стању социјалне потребе, који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2010. години су: 1. Организација програма манифестације "Међународни дан особа са инвалидитетом", 3 децембар. 2. Програми унапређења положаја учесника НОР-а са територије Града Новог Сада, 3. Програми за екстерни мониторинг и евалуацију програма за чију реализацију су одобрена средства из буџета Града Новог Сада по Јавном конкурсу у 2010. години. IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији Града Новог Сада. V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада ( www.новисад.рс) или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат, а објавиће се и у "Службеном листу Града Новог Сада". VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију: - Образац пријаве на конкурс, - Оверену фотокопију решења о упису удружења у регистар, - Оверену фотокопију оснивачког акта ( статута), - Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину. Документацију из алинеје два до пет, достављају само она удружења која се први пут пријављују на Јавни конкурс. VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови Сад. VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 01. до 15. новембра 2010. године . IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати. X. Конкурсна документација се не враћа. XI. Поступак Јавног конкурса спровешће комисија коју је именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова комисије за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, број 5-48/2010-ИИ, од 12.04.2010. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 17 /10). РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ Н А Ч Е Л Н И К И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ Број: XIII - 5 - 46-2 /2010 Вера Гркавац Дана: 25. 10. 2010. године НОВИ САД