JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

Na osnovu člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 10/10), Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada
za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2010. godinu

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2010. godinu, i to za realizaciju programa udruženja kojima se doprinosi zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stavu socijalne potrebe.
II. Sredstva za realizaciju programa iz člana I. ovog javnog konkursa, obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2010. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 54/09 i 29/10), u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, za programe iz člana I. ovog javnog konkursa,
III. Programi udruženja kojima se doprinosi zaštiti, rehabilitaciji, i socijalizaciji lica u stavu socijalne potrebe, koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2010. godini su:
1. Organizacija programa manifestacije "Međunarodni dan osoba sa invaliditetom", 3 decembar.
2. Programi unapređenja položaja učesnika NOR-a sa teritorije Grada Novog Sada,
3. Programi za eksterni monitoring i evaluaciju programa za čiju realizaciju su odobrena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada po Javnom konkursu u 2010. godini.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivača doprinose zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stavu socijalne potrebe na teritoriji Grada Novog Sada.
V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti na internet prezentaciji Grada Novog Sada ( www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat, a objaviće se i u "Službenom listu Grada Novog Sada".
VI. Prijava na Javni konkurs sadrži sledeću konkursnu dokumentaciju:
- Obrazac prijave na konkurs,
- Overenu fotokopiju rešenja o upisu udruženja u registar,
- Overenu fotokopiju osnivačkog akta ( statuta),
- Overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.
Dokumentaciju iz alineje dva do pet, dostavljaju samo ona udruženja koja se prvi put prijavljuju na Javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske kuće, Trg slobode 1, Novi Sad.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 01. do 15. novembra 2010. godine .

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće komisija koju je imenovao Gradonačelnik Grada Novog Sada Rešenjem o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, broj 5-48/2010-II, od 12.04.2010. godine ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 17 /10).

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU N A Č E L N I K
I DEČIJU ZAŠTITU
Broj: XIII - 5 - 46-2 /2010 Vera Grkavac
Dana: 25. 10. 2010. godine
NOVI SAD