ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас садржан је у члану 12. став 1. Закона о управљању отпадом ( "Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09 и 88/10), којим је предвиђено да скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама укупно живи 200.000 становника доносе, по прибављеној сагласности министарства, а за територију аутономне покрајине надлежног органа аутономне покрајине, регионални план управљања отадом, којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године ("Службени гласник Републике Србије", број 29/10).


Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине донео је Решење број 130-501-1910/2011-06 од 13. 09. 2011. године, којим се даје сагласност на Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.
Факултет техничких наука у Новом Саду израдио је пројекат Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, на основу Уговора о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, број III-352-1/10-1824 од 16. децембра 2010. године, који је закључен између Градске управе за комуналне послове и Факултета техничких наука Нови Сад.


Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас садржи следеће:
- Основне податке о региону (просторни обухват, територија и становништво, саобраћајну инфраструктуру, геоморфолошке и климатске карактеристике, податке о општинама, економску и привредну активност региона);


- Анализу садашње праксе управљања отпадом (за све општине и Град Нови Сад са приказом економско-финансијске анализе комуналних предузећа, квалитативну и квантитативну анализу комуналног отпада, индустријског отпада, медицинског отпада, посебних токова отпада, преглед комуналних и дивљих депонија на територији општина Региона, као и приказ националних прописа и законодавства ЕУ у области управљања отпадом);


- Стратешки оквир и потребне промене (процена будуће количине отпада за цео Регион, предлог организационе структуре система управљања отпадом, план сакупљања отпада и транспорт, локација регионалне санитарне депоније, локација трансфер станица и рециклажних дворишта, управљање индустријским и посебним токовима отпада, препоруке за санацију сметилишта као и институционалне реформе);


- Најпрактичније опције за управљање отпадом са становишта заштите животне средине (технолошки поступци обраде и искоришћења комуналног отпада пре коначног збрињавања, систем раздвајања и рециклаже отпада);


- Финансијску анализу и процену трошкова (инвестициони трошкови изградње регионалне депоније и формирања трансфер станица са рециклажним двориштима, финансијска анализа пословања регионалне депоније, предлог структуре и рада јавних комуналних предузећа као степен и висина наплате накнаде за одношење отпада);


- Социо-економске аспекте (развијање јавне свести, учешће јавности, начин укључивања мишљења јавности у процес процене утицаја као финансијске могућности општина и корисника);
- Развој и имплементацију Регионалног плана (акциони план, праћење промена и финансирање Регионалног плана); и
- Закључак.