JAVNA RASPRAVA O NACRTU REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas sadržan je u članu 12. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom ( "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/09 i 88/10), kojim je predviđeno da skupštine dve ili više jedinica lokalne samouprave na čijim teritorijama ukupno živi 200.000 stanovnika donose, po pribavljenoj saglasnosti ministarstva, a za teritoriju autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine, regionalni plan upravljanja otadom, kojim se definišu zajednički ciljevi u upravljanju otpadom u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 29/10).


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine doneo je Rešenje broj 130-501-1910/2011-06 od 13. 09. 2011. godine, kojim se daje saglasnost na Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas.


Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu izradio je projekat Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, na osnovu Ugovora o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, broj III-352-1/10-1824 od 16. decembra 2010. godine, koji je zaključen između Gradske uprave za komunalne poslove i Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad.


Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas sadrži sledeće:


- Osnovne podatke o regionu (prostorni obuhvat, teritorija i stanovništvo, saobraćajnu infrastrukturu, geomorfološke i klimatske karakteristike, podatke o opštinama, ekonomsku i privrednu aktivnost regiona);


- Analizu sadašnje prakse upravljanja otpadom (za sve opštine i Grad Novi Sad sa prikazom ekonomsko-finansijske analize komunalnih preduzeća, kvalitativnu i kvantitativnu analizu komunalnog otpada, industrijskog otpada, medicinskog otpada, posebnih tokova otpada, pregled komunalnih i divljih deponija na teritoriji opština Regiona, kao i prikaz nacionalnih propisa i zakonodavstva EU u oblasti upravljanja otpadom);


- Strateški okvir i potrebne promene (procena buduće količine otpada za ceo Region, predlog organizacione strukture sistema upravljanja otpadom, plan sakupljanja otpada i transport, lokacija regionalne sanitarne deponije, lokacija transfer stanica i reciklažnih dvorišta, upravljanje industrijskim i posebnim tokovima otpada, preporuke za sanaciju smetilišta kao i institucionalne reforme);


- Najpraktičnije opcije za upravljanje otpadom sa stanovišta zaštite životne sredine (tehnološki postupci obrade i iskorišćenja komunalnog otpada pre konačnog zbrinjavanja, sistem razdvajanja i reciklaže otpada);


- Finansijsku analizu i procenu troškova (investicioni troškovi izgradnje regionalne deponije i formiranja transfer stanica sa reciklažnim dvorištima, finansijska analiza poslovanja regionalne deponije, predlog strukture i rada javnih komunalnih preduzeća kao stepen i visina naplate naknade za odnošenje otpada);


- Socio-ekonomske aspekte (razvijanje javne svesti, učešće javnosti, način uključivanja mišljenja javnosti u proces procene uticaja kao finansijske mogućnosti opština i korisnika);


- Razvoj i implementaciju Regionalnog plana (akcioni plan, praćenje promena i finansiranje Regionalnog plana); i
- Zaključak.
 

Preuzmite img029.jpg (image/jpeg 1216 KB)
Preuzmite img030.jpg (image/jpeg 1145 KB)