6. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава да ће се

6. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ОДРЖАТИ У ЧЕТВРТАК, 25. августа 2022. ГОДИНЕ,
У  ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БРОЈ 2, У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА

Са следећим дневним редом (јавни део седнице):

1. Разматрање поднетих примедби, предлога и сугестија на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације  зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића),
2. Разматрање поднетих примедби, предлога и сугестија на Нацрт плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду,
3. Разматрање поднетих примедби, предлога и сугестија на Нацрт плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада на животну средину,
4. Разматрање поднетих примедби, предлога и сугестија на Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду.

Нацрти планова били су изложени  на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида доставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије за планове образложе своје примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да присуствују јавној седници Комисије за планове, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите, као и да се пријаве Градској управи за урбанизам и грађевинске послове на planiranje@uprava.novisad.rs  или на број телефона: 021/423-015.