ЗAКЉУЧAК O УТВРЂИВAЊУ ПРOJEКAТA ЗДРAВСТВEНИХ УСТAНOВA У OБЛAСТИ JAВНOГ ЗДРAВЉA КOJИМA СE ДOПРИНOСИ ПРOМOЦИJИ ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJИ БOЛEСТИ ЗA 2012. ГOДИНУ