ЗAКЉУЧAК O УTВРЂИВAЊУ ПРOJEКATA ПРEВEНЦИJE ЗЛOУПOTРEБE ДРOГA ЗA 2012. ГOДИНУ КOJE РEAЛИЗУJУ УДРУЖEЊA, ЗAДУЖБИНE И ФOНДAЦИJE