Читај ми

ЗА ДЕСЕТ ДАНА ДОСПЕВА ПРВА АКОНТАЦИЈА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 17. фебруара 2021. године доспева прва аконтација за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину у износу последње рате обавезе утврђене за претходну годину.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Градској пореској управи Нови Сад.  У Улици Војвођанских бригада бр. 24-26 пријем странака врши се радним даном од 8.00 до 14.00 часова, док се путем електронске поште обвезници могу обратити на следеће меил адресе:

- uverenja.gpu@novisad.rs -  за пријем захтева за издавање уверења
- naknade.gpu@novisad.rs - за пријем пореских пријава и свих других поднесака везано за Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине и Накнаду за коришћење јавних површина
- gpu@novisad.rs - за све остале писане поднеске

Потребне информације могуће је добити и телефонским путем на бројеве телефона: 4871-751 и 4871-707.

Подсећамо Новосађане да редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата, а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег града.

Градска пореска управа

Нови Сад, 6. фебруар 2021. године