Ј А В Н И О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧО СТАНОВАЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - МИШЕЛУК II, ПАРЦЕЛE БРОЈ 4124/2 К.О. СРЕМСКА КАМЕНИЦА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА